Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-64

RK-12-2007-64.doc  RK-12-2007-64pr1.xls
Číslo materiálu64
Číslo jednacíRK-12-2007-64
NázevPoskytování jiného peněžitého plnění členům Pracovní skupiny protidrogové politiky
Zpracoval K. Nedvědová, V. Obdržálková, I. Šteklová
Předkládá J. Vondráček
Počet příloh
Popis problémuNa jednání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2007 dne 13. 2. 2007 byly schváleny Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva, a dále bylo schváleno poskytování peněžitých plnění spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva kraje Vysočina. Tyto materiály zavádí paušální platby za cestu z místa trvalého bydliště člena Zastupitelstva kraje Vysočina, resp. fyzické osoby, která není členem Zastupitelstva kraje a je členem výborů, komisí nebo zvláštních orgánů, případně z místa, kde vykonávají tyto osoby své zaměstnání, do sídla kraje Vysočina, případně jiného města jednání.

Pracovní skupina protidrogové politiky komise rady kraje (Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky) není iniciativním a poradním orgánem dle § 80 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Členové této pracovní skupiny nejsou v pracovním poměru ani v poměru obdobném ke kraji, tzn. nepřipadá v úvahu pracovní cesta nařízená krajem ani cestovní náhrada.

Nárok na výplatu jiných výdajů poskytovaných v rámci působnosti kraje Vysočina ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 písm. j) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může vzniknout rozhodnutím příslušného orgánu kraje. V žádném případě se však nejedná o cestovní náhrady ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nebo ve smyslu Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva.
Návrh řešení Vzhledem k výše uvedenému se navrhuje radě kraje rozhodnout o poskytování jiného peněžitého plnění ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 písm. j) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, členům Pracovní skupiny protidrogové politiky komise rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje ani členy výborů, komisí nebo zvláštních orgánů, a to ve výši a za podmínek stanovených čl. 9 odst. 2 Zásad Zastupitelstva kraje pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva. Čl. 9 odst. 2 Zásad Zastupitelstva kraje pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva stanoví mj. že paušální náhrada je vyplácena ve výši 5,86 násobku počtu kilometrů z místa bydliště člena zastupitelstva do Jihlavy a zpět, za každou účast na jednání.
Seznam členů Pracovní skupiny protidrogové politiky je obsahem materiálu RK-12-2007-64, př. 1.
O personálních změnách ve složení Pracovní skupiny protidrogové politiky vždy radu kraje informuje gesčně příslušný odbor.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k předloženému návrhu. Finanční prostředky budou čerpány z kapitoly Zastupitelstvo kraje.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytovat jiné peněžité plnění ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 písm. j) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši a za podmínek stanovených čl. 9 odst. 2 "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva" členům Pracovní skupiny protidrogové politiky Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje ani členy výborů, komisí nebo zvláštních orgánů.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, OSVZ
Termín 4. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz