Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-18

RK-12-2007-18.doc  RK-12-2007-18pr1.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-12-2007-18
NázevKoupě pozemků v k. ú. Ronov nad Sázavou a obci Přibyslav
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuOdbor majetkový obdržel dne 15. 3. 2007 od Geodézie Ledeč nad Sázavou geometrický plán č. 136-320/2006, který se týká zaměření nově utvořených pozemků vzniklých v rámci opravy mostu na silnici III/35012. Všechny pozemky se nacházejí v k. ú. Ronov nad Sázavou a obci Přibyslav.
Tyto nově vzniklé pozemky, par. č. 257/19, par. č. 257/18, par. č. 257/20, par. č. 257/21, par. č. 258/2, par. č. 258/3, par. č. 259/7 a par. č. 259/6, vše v k. ú. Ronov nad Sázavou, by měly být vykoupeny za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků, protože jsou ve vlastnictví různých fyzických a právnických osob a tyto jsou uvedeny v materiálu RK-12-2007-18, př. 1.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje výkup pozemků dle materiálu RK-12-2007-18, př. 1. Uvedenými výkupy dojde k narovnání vlastnických vztahů na silnici III/35012. Vlastníkům bude navržena kupní cena stanovená znaleckým posudkem podle platných oceňovacích předpisů.
Po schválení koupě pozemků zastupitelstvem kraje a po podpisu smluvních stran budou smlouvy předloženy příslušnému katastrálnímu úřadu k provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Vykupované pozemky budou dodatky zřizovací listiny vloženy do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh předpokládá rozhodnout zahájit jednání o koupi pozemků do vlastnictví kraje.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace souhlasí s výkupem pozemku.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s výkupem pozemku.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit jednání o nabytí pozemku koupí dle materiálu RK-12-2007-18, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz