Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-19

RK-12-2007-19.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-12-2007-19
NázevUzavření smlouvy zakládající právo stavby v k. ú. a obci Stará Říše
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů ve znění pozdějších předpisů, a na základě Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10.9.2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření tehdejší státní příspěvkové organizace SÚS na území kraje Vysočina.
Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor majetkový (dále jen OM) obdržel žádost městyse Stará Říše o převod pozemků par. č. 2338/3 a par. č. 2338/4 v k. ú. a obci Stará Říše, která vznikly na základě GP č. 268-115/2004 oddělením ze stávajícího pozemku par. č. 2338/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 22 272 m2, který Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Telč vede na listu vlastnictví č. 406 pro uvedené katastrální území a obec. Jako vlastník pozemku je uveden kraj Vysočina ve správě Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Uvedené pozemky jsou zastavěny chodníky ve vlastnictví žadatele.
U chodníku na pozemku par. č. 2338/3 provedl městys pouze rekonstrukci povrchů v původním rozsahu. U stavby chodníku na pozemku par. č. 2338/4 došlo k jejímu prodloužení, na které však nebylo vydáno stavební povolení, resp. kolaudační rozhodnutí.
Aby mohlo dojít k dodatečné kolaudaci, je nezbytné, aby kraj uzavřel s městysem smlouvu zakládající právo stavby na obou pozemcích. Tato smlouva bude podkladem pro podání žádosti o dodatečné stavební povolení a kolaudační rozhodnutí. Po vydání kolaudačního rozhodnutí dojde k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pod stavbou.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje rozhodnout uzavřít smlouvu zakládající právo stavby na dle GP č. 268-115/2004 nově oddělených pozemcích par. č. 2338/3 a par. č. 2338/4 v k. ú. a obci Stará Říše.
Návrh předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvu zakládající právo stavby.
StanoviskaSpráva a údržba silnic Jihlava souhlasila s převodem pozemku par. č. 2338/3 do vlastnictví městyse Stará Říše.
Správa a údržba silnic Jihlava nesouhlasila s převodem pozemku par. č. 2338/4 do vlastnictví městyse Stará Říše až do doby vydání kolaudačního rozhodnutí.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí se stanoviskem SÚS.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi krajem Vysočina a městysem Stará Říše zakládající investorovi právo stavby chodníků na dle geometrického plánu č. 268-115/2004 nově oddělených pozemcích par. č. 2338/3 a par. č. 2338/4 v k. ú. a obci Stará Říše.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz