Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-09

RK-12-2007-09.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-12-2007-09
NázevVeřejná zakázka na služby - projektové práce "Úspora energií v objektech kraje Vysočina"
Zpracoval E. Jozífek
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje Vysočina svým usnesením 0052/01/2007/ZK schválilo realizaci Projektu úspor energie z operačního programu životní prostředí - prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie. Zahájení tohoto projektu předpokládá zadat veřejnou zakázku na dodavatele projektové dokumentace.
Jedná se o vypracování zadávací dokumentace na stavební práce v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve standardu kompletní realizační projektové dokumentace pro stavební povolení včetně výkazu výměr na realizaci projektu "Úspora energií v objektech kraje Vysočina".
Výzvou k podání nabídky odeslanou odborem majetkovým dne 21.2.2007 bylo zahájeno zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby "Úspora energií v objektech kraje Vysočina". Ve smyslu Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina hejtman kraje schválil na základě návrhu odboru majetkového zadání této podlimitní veřejné zakázky na služby formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Kritériem stanoveným zadavatelem pro hodnocení předložených nabídek z hlediska jejich pořadí byla nejnižší nabídková cena.
Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena na 16. 3. 2007 do 900 hod. V této lhůtě podalo své nabídky 5 dodavatelů, z toho 3 vyzvaní zájemci. Doručené nabídky byly předány hodnotící komisi, která byla jmenována hejtmanem kraje a byla současně pověřena funkcí komise pro otevírání nabídek a zvláštní komise pro posouzení kvalifikace. Jednání hodnotící komise proběhlo dne 19. 3. 2007 a bylo zahájeno v 14:00 hod. Hodnotící komise zahájila svoji činnost ustanovením předsedy a místopředsedy komise a následně přistoupila k otevírání obálek a kontrole úplnosti nabídek v souladu s § 71 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb. Otvírání obálek se nezúčastnil žádný zástupce uchazečů, kteří podali nabídku. Kontrole úplnosti vyhověly všechny nabídky uchazečů. Poté komise provedla posouzení kvalifikace uchazečů. Jeden uchazeč byl zadavatelem vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění kvalifikace. Při posuzování nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek bylo zjištěno, že jedna nabídka tyto požadavky nesplňuje, a proto byla hodnotící komisí vyřazena. Na základě toho rozhodl zadavatel o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Komise poté přistoupila k vyhodnocení nabídek podle hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena. Z jednání hodnotící komise byly pořízeny protokoly, které jsou obsahem materiálu
RK-12-2007-09, př. 1. O průběhu posouzení a hodnocení nabídek byla hodnotící komisí pořízena Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek, která je obsahem materiálu
RK-12-2007-09, př. 2.
Návrh řešení Nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 895 000,- Kč bez DPH předložil uchazeč Ing. Michal Zlatuška, Žerotínova 357, 675 51 Jaroměřice n Rokytnou, IČ: 64336824.
Pořadí nabídek tak jak bylo určeno hodnotící komisí je uvedeno ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek (RK-12-2007-09, př. 2)
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče Ing. Michal Zlatuška, IČ 64336824, se sídlem Žerotínova 357, 675 51 Jaroměřice n Rokytnou jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na služby "Úspora energií v objektech kraje Vysočina";
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz