Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 12/2007, které se bude konat dne 04.04.2007 v 10:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 11/2007
2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu mostu v Nové Říši
    (10:05 10:10, P. Kolář, RK-12-2007-02)
3. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Petrovice u Humpolce, obec Humpolec
    (10:10 10:15, P. Kolář, RK-12-2007-03)
4. Darování pozemků v k. ú. a obci Krátká Ves
    (10:15 10:20, P. Kolář, RK-12-2007-04)
5. Veřejná zakázka na stavební práce "Rekonstrukce silnice III/3791 a III/3792 Vlkov - průtah"
    (10:20 10:25, P. Kolář, RK-12-2007-05)
6. Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
    (10:25 10:30, P. Kolář, RK-12-2007-06)
7. Využití kanalizačního sběrače v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
    (10:30 10:35, P. Kolář, RK-12-2007-07)
8. Zahájení jednání o koupi pozemku v k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou
    (10:35 10:40, P. Kolář, RK-12-2007-08)
9. Veřejná zakázka na služby - projektové práce "Úspora energií v objektech kraje Vysočina"
    (10:40 10:45, P. Kolář, RK-12-2007-09)
10. Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Týmova Ves a obci Lukavec
    (10:45 10:50, P. Kolář, RK-12-2007-10)
11. Svěření nemovitého majetku do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
    (10:50 10:55, P. Kolář, RK-12-2007-11)
12. Souhlas se stavbou a uzavření nepojmenovaných smluv - k. ú. Velké Meziříčí, k. ú. Jihlava
    (10:55 11:00, P. Kolář, RK-12-2007-12)
13. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
    (11:00 11:05, P. Kolář, RK-12-2007-13)
14. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na akci "Základní škola, Speciálně pedagogické centrum a Školní družina, U Trojice, Havlíčkův Brod - Oprava střechy"
    (11:05 11:10, P. Kolář, RK-12-2007-14)
15. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na akci "Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod - Úprava akustiky tělocvičny"
    (11:10 11:15, P. Kolář, RK-12-2007-15)
16. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na akci "Česká zemědělská akademie Humpolec - Rekonstrukce svařovny Světlá nad Sázavou"
    (11:15 11:20, P. Kolář, RK-12-2007-16)
17. Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
    (11:20 11:25, P. Kolář, RK-12-2007-17)
18. Koupě pozemků v k. ú. Ronov nad Sázavou a obci Přibyslav
    (11:25 11:30, P. Kolář, RK-12-2007-18)
19. Uzavření smlouvy zakládající právo stavby v k. ú. a obci Stará Říše
    (11:30 11:35, P. Kolář, RK-12-2007-19)
20. Věcné břemeno chůze a jízdy po pozemku v k. ú. Helenín a obci Jihlava
    (11:35 11:40, P. Kolář, RK-12-2007-20)
21. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
    (11:40 11:45, P. Kolář, RK-12-2007-21)
22. Smlouvy opravňující investora provést stavbu
    (11:45 11:50, P. Kolář, RK-12-2007-22)
23. Výsadba stromů městským úřadem Moravské Budějovice u silnice III/15226
    (11:50 11:55, P. Kolář, RK-12-2007-23)
24. Prodej bytového domu a přilehlých pozemků v k. ú. Lesonice
    (11:55 12:00, P. Kolář, RK-12-2007-24)
25. Zahájení jednání s vlastníky pozemků v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí a obci Jabloňov
    (12:00 12:05, P. Kolář, RK-12-2007-25)
26. Služby mobilního operátora - postup centrálního zadavatele
    (13:05 13:10, P. Pavlinec, P. Kolář, RK-12-2007-26)
27. Veřejná zakázka - Konzultační služby v oblasti zadávání veřejných zakázek na telekomunikace
    (13:10 13:15, P. Pavlinec, RK-12-2007-27)
28. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
    (13:15 13:20, P. Pavlinec, RK-12-2007-28)
29. Fond Vysočiny - návrh uložení opatření na základě vykonané kontroly
    (13:20 13:25, P. Pavlinec, RK-12-2007-29)
30. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na financování činnosti krajského koordinátora romských poradců na rok 2007
    (13:25 13:30, A. Krištofová, RK-12-2007-30)
31. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - únor 2007
    (13:30 13:35, A. Krištofová, RK-12-2007-31)
32. Doplňující informace pro útvary Evropské komise k nové veřejné podpoře kraje Vysočina č. N 676/2006 Podpora výzkumu a vývoje
    (13:35 13:40, P. Bureš, RK-12-2007-32)
33. Fond Vysočiny - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny
    (13:40 13:45, P. Bureš, RK-12-2007-33)
34. Informativní zpráva o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Zajištění odborných seminářů v rámci projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina"
    (13:45 13:50, M. Černý, RK-12-2007-34)
35. Renominace člena Pracovní skupiny pro MA 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj
    (13:50 13:55, M. Černý, RK-12-2007-35)
36. Návrh na dopracování studie proveditelnosti k integrovanému projektu Centrum zelených vědomostí
    (13:55 14:00, M. Černý, RK-12-2007-36)
37. Veletrhy investičních příležitostí v r. 2007
    (14:00 14:05, M. Černý, RK-12-2007-37)
38. Dodatek ke Smlouvě o financování grantových schémat Společného regionálního operačního programu - Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
    (14:05 14:10, M. Černý, RK-12-2007-38)
39. Žádost o poskytnutí dotace pro zajištění provozu sítě Informačních a poradenských míst pro podnikatele kraje Vysočina
    (14:10 14:15, M. Černý, RK-12-2007-39)
40. Žádost o rozpočtovou změnu v souvislosti se zpracováním expertních posudků k projektu výstavby Krajské knihovny Vysočiny
    (14:15 14:20, H. Kubíček, M. Černý, RK-12-2007-40)
41. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura na rok 2007 - Oslavy výročí Gustava Mahlera
    (14:20 14:25, H. Kubíček, RK-12-2007-41)
42. Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - Slavné vily kraje Vysočina - publikace
    (14:25 14:30, H. Kubíček, RK-12-2007-42)
43. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora Krajského sportovního centra mládeže v basketbale
    (14:30 14:35, Z. Ludvík, RK-12-2007-43)
44. Hry III. letní Olympiády dětí a mládeže České republiky
    (14:35 14:40, Z. Ludvík, RK-12-2007-44)
45. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na realizaci postupových soutěží a přehlídek dle schválených pravidel rady kraje
    (14:40 14:45, Z. Ludvík, RK-12-2007-45)
46. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy Nové Město na Moravě, Malá 154
    (14:45 14:50, Z. Ludvík, RK-12-2007-46)
47. Jmenování člena školské rady při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod
    (14:50 14:55, Z. Ludvík, RK-12-2007-47)
48. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2007
    (14:55 15:00, Z. Ludvík, RK-12-2007-48)
49. Návrh změn organizačních řádů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
    (15:00 15:05, Z. Ludvík, RK-12-2007-49)
50. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
    (15:05 15:10, L. Staněk, RK-12-2007-50)
51. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
    (15:10 15:15, L. Staněk, RK-12-2007-51)
52. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
    (15:15 15:20, L. Staněk, RK-12-2007-52)
53. Návrh na provedení rozpočtového opatření za účelem pořízení "Studie proveditelnosti projektu integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina"
    (15:20 15:25, M. Kalivoda, RK-12-2007-53)
54. FOND VYSOČINY - porušení rozpočtové kázně při realizaci projektu FV 006/91/05
    (15:25 15:30, M. Kalivoda, RK-12-2007-54)
55. FOND VYSOČINY - nedodržení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování projektu FV 022/119/05
    (15:30 15:35, M. Kalivoda, RK-12-2007-55)
56. Postup ředitelů příspěvkových organizací do vyššího platového stupně
    (15:35 15:40, V. Švarcová, RK-12-2007-56)
57. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace
    (15:40 15:45, J. Vondráček, RK-12-2007-57)
58. Intermediární centrum perinatální péče
    (15:45 15:50, V. Švarcová, RK-12-2007-58)
59. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
    (15:50 15:55, V. Švarcová, RK-12-2007-59)
60. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
    (15:55 16:00, V. Švarcová, RK-12-2007-60)
61. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
    (16:00 16:05, V. Švarcová, RK-12-2007-61)
62. VN-P-4-2007-1 Schválení účetní závěrky za rok 2006 a jednacího řádu Pelhřimovské nemocnice, a. s.
    (16:05 16:10, V. Švarcová, RK-12-2007-62)
63. VN-H-4-2007-1 Schválení účetní závěrky za rok 2006 a jednacího řádu Havlíčkobrodské nemocnice, a. s.
    (16:10 16:15, V. Švarcová, RK-12-2007-63)
64. Poskytování jiného peněžitého plnění členům Pracovní skupiny protidrogové politiky
    (16:15 16:20, J. Vondráček, RK-12-2007-64)
65. Rozprava členů rady


Miloš VYSTRČIL v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz