Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-14

RK-12-2007-14.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-12-2007-14
NázevVeřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na akci "Základní škola, Speciálně pedagogické centrum a Školní družina, U Trojice, Havlíčkův Brod - Oprava střechy"
Zpracoval M. Šulc
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuOdbor majetkový zrealizoval v souladu s "Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina" a na základě Výzvy pro podání nabídek, seznamu oslovených zájemců a jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek schválených Miroslavem Houškou, členem rady kraje pro oblast financí a majetku, zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci "ZŠ, SPC a ŠD U Trojice, Havlíčkův Brod - Oprava střechy". Akce je kryta finančními prostředky z rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2007 a je uvedena v příloze M1 rozpočtu.
Návrh řešení Na základě posouzení a vyhodnocení jednotlivých nabídek se komise shodla, že nejnižší nabídkovou cenu ve výši 2 349 863 Kč bez DPH předložila firma QATROSYSTEM, spol. s r.o., Havlíčkův Brod, Kyjovská 3578. Délka záruky na jakost díla, termín zhotovení díla a další obchodní podmínky byly pevně stanoveny podmínkami pro podání nabídky. Komise doporučila zadavateli uzavřít s touto firmou smlouvu o dílo.
Člen rady kraje pro oblast financí a majetku Miroslav Houška rozhodl dne 22. 3. 2007 o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci "ZŠ, SPC a ŠD U Trojice, Havlíčkův Brod - Oprava střechy" uchazeči QATROSYSTEM, spol. s r.o., Havlíčkův Brod, Kyjovská 3578. Pořadí dalších nabídek je uvedeno v Zápisu o posouzení a hodnocení nabídek.
Podle Čl. 2 odst. (5) "Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina" je o rozhodnutí informována rada kraje na svém nejbližším zasedání.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí člena rady pro oblast financí a majetku Miroslava Houšky o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci "ZŠ, SPC a ŠD U Trojice, Havlíčkův Brod - Oprava střechy" uchazeči QATROSYSTEM, spol. s r.o., Havlíčkův Brod, Kyjovská 3578.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 4. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz