Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-42

RK-12-2007-42.doc  RK-12-2007-42pr1.tif  RK-12-2007-42pr1a.doc  RK-12-2007-42pr2.xls  RK-12-2007-42pr3.doc
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-12-2007-42
NázevNávrh rozpočtového opatření na rok 2007 - Slavné vily kraje Vysočina - publikace
Zpracoval I. Schallnerová, M. Janíčková
Předkládá H. Kubíček
Počet příloh
Popis problémuUmělecká agentura Foibos, a.s., připravující v rozmezí let 2007-2008 realizaci komplexního projektu prezentace architektonicky cenných vil a staveb všech krajů ČR, se obrátila v loňském roce na kraj Vysočina s žádostí o poskytnutí záštity a finanční dotace na zpracování publikace Slavné vily kraje Vysočina (viz materiál RK-12-2007-42, př. 1). Hlavním záměrem této reprezentativní knihy je představit dosud méně známou, avšak jedinečnou tvář moderní architektury kraje Vysočina, historii rodinných sídel projektovaných významnými architekty, včetně zachycení jejich tvůrčích a životních příběhů či osudů domů samých.
Autoři projektu, na němž by se v kraji Vysočina vedle Národního památkového ústavu - územního odborného pracoviště v Brně a Muzea Vysočiny Jihlava spolupodíleli i pracovníci KrÚ, poskytnou kraji k reprezentačním účelům zdarma 50 ks publikací a zajistí odpovídající propagaci kraje Vysočina na souvisejících doprovodných akcích (křest knihy, společenská setkání...).
Celkové náklady na zpracování a vydání publikace Slavné vily kraje Vysočina představují cca 860 372,- Kč; agentura Foibos, a.s., požádala kraj Vysočina o poskytnutí finanční dotace ve výši 150 000,- Kč na přípravné práce na publikaci (autorské zpracování historie a současnosti architektury, fotodokumentace, grafický návrh knihy), které budou realizovány do 31. 12. 2007 (viz materiál RK-12-2007-42, př. 2). Vytištění knihy a její slavnostní křest se uskuteční v 1. čtvrtletí 2008. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace viz materiál
RK-12-2007-42, př. 3.
Dílčí projekty prezentace slavných vil v jednotlivých krajích budou završeny souhrnným vydáním dvoudílné publikace Slavné vily Čech, Slavné vily Moravy a Slezska a navazující celostátní výstavou.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče KrÚ podporuje vydání výše popsané publikace a navrhuje radě kraje poskytnout umělecké agentuře Foibos, a.s., Bartoškova 1448/26, 140 00 Praha 4, finanční dotaci ve výši 150 tis. Kč na přípravu publikace Slavné vily kraje Vysočina a schválit zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409-Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 150 tis. Kč.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 21 666 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci umělecké agentuře Foibos, a.s., Bartoškova 1448/26, 140 00 Praha 4, IČO 63079780 ve výši 150 tis. Kč na přípravu publikace Slavné vily kraje Vysočina;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura, § 3319-Ostatní záležitosti kultury, položky 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám, o částku 150 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409-Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 150 tis. Kč za účelem poskytnutí dotace pro FOIBOS, a.s., IČ 63079780 na přípravu publikace Slavné vily kraje Vysočina.
Odpovědnost OKPP, OE
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz