Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-11

RK-12-2007-11.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-12-2007-11
NázevSvěření nemovitého majetku do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina se na základě kupní smlouvy (V-3515/2003) ze dne 11. 12. 2003, právní účinky vkladu ke dni 22. 12. 2003 stal výhradním vlastníkem pozemku par. č. st. 153/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2 v k. ú. a obci Červená Řečice a dále budovy - jiné stavby bez č.p. na pozemcích par. č. st. 153/3 a par. č. st. 153/4 v k. ú. a obci Červená Řečice.
Kraj Vysočina, zastoupený Krajským úřadem kraje Vysočina, odborem majetkovým (dále jen OM) uvedené nemovitosti vykoupil za účelem vyřešení bodové závady v dopravě na silnici II/112. Budova - jiná stavba bez č.p. na pozemcích par. č. st. 153/3 a st. 153/4 byla na základě Rozhodnutí č.j. Výst. 1638/2004-ODSP/Rozh/Sč ze dne 28. 7. 2004, právní moc dne 17. 8. 2004 zbořena. Následně u silnice II/112 v uvedené lokalitě došlo k výměně povrchů a tato silnice byla rozšířena i na pozemek par. č. st. 153/3 v k. ú. a obci Červená Řečice. Kolaudace uvedené stavební akce proběhla pod č.j. OD/05/2598-K/Če dne 19. 12. 2005, právní moc dne 6. 1. 2006.
OM na základě výše uvedených rozhodnutí požádal Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov o výmaz budovy - jiné stavby bez č.p. na pozemcích par. č. st. 153/3 a st. 153/4 v k. ú. a obci Červená Řečice z katastru nemovitostí. Katastrální úřad toto provedl s tím, že došlo k přečíslování původní par. č. st. 153/3 na parcelu pozemkovou nově označenou jako pozemek par. č. 2173. Pozemek par. č. st. 153/4 se nachází mimo těleso silnice II/112 a je ve vlastnictví obce Červená Řečice.
Návrh řešení OM navrhuje dodatkem zřizovací listiny vložit nově označený pozemek par. č. 2173 v k. ú. a obci Červená Řečice do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny změnit rozsah nemovitého majetku svěřeného do správy organizace.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, vložit nově pozemek par. č. 2173 v k. ú. a obci Červená Řečice do správy příspěvkové organizace kraje.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 15. 5. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz