Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 5/2007 - 30.01.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02Majetkoprávní příprava stavby silnice "II/353 Bohdalov - obchvat" návrh na změnu usnesení
03Převod STL plynovodu a plynovodní přípojky v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
04Prodej pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
05Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce na akci "Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - rekonstrukce kuchyně"
06Svěření nemovitého majetku do správy SOŠ a SOU Třešť
07Změny názvů akcí v příloze M1 rozpočtu kraje
08Silnice II/405 Jihlava - Příseka, návrh na provedení rozpočtového opatření
09Kácení stromů v k. ú. Svařenov
10Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
11Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
12Nabytí pozemků pro akci "II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek"
13Návrh Dodatku č. 77 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
14FOND VYSOČINY - závěrečná zpráva a vyúčtování projektu FV 036/112/05
15Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
16Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Žďár nad Sázavou
17Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, provoz Žďár nad Sázavou
18Postup do vyššího platového stupně
19Návrh na stanovení platu ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
20Návrh na vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
21Návrh na provedení rozpočtového opatření - "Bezpečnostní opatření v obci Pocoucov" pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
22Regionální rada - návrh na provedení rozpočtového opatření, rozhodnutí o poskytnutí dotace na činnost Regionální rady
23Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 15/05 pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004 - 2006
24Grantové schéma 4.1.2 - návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory
25Vzor Dodatku Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 2004 - 2006 v rámci podopatření 4.2.2 SROP
26FOND VYSOČINY - grantový program Leader Vysočiny 2007
27Záměr projektu zaměřený na úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
28Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.2/3360
29FOND VYSOČINY- Návrh grantového programu Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007-I
30Profil kraje Vysočina - leden 2007
31Informace o přípravě zajištění stálého zastoupení kraje Vysočina v Bruselu
32Čestné prohlášení při podávání žádosti o platbu
33Návrh na předložení projektu kraje Vysočina v rámci programu SROP - 4. výzva
34Organizace cestovního ruchu - management destinace Vysočina
35Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2007
36Statut Fondu strategických rezerv Vysočiny
37Návrh na rozdělení části přebytku hospodaření kraje za rok 2006
38Dodatek č. 1 k Pravidlům Rady kraje Vysočina č. 1/04 pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění
39Dodatek č. 2 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/04 pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
40Vyhlášení Výzvy č. 1 pro sub- projekty do programu Kulturní dědictví Vysočiny, financovaného z Finančního mechanismu Evropského hospodářského společenství a Norského království (FM EHP/Norska)
41Poskytování peněžitých plnění spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva
42Poskytování jiného peněžitého plnění členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
43Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace pro sportovní gymnázium
44Změny ve školském rejstříku
45Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace Radě dětí a mládeže kraje Vysočina na mapování letních táborů pro GIS
46Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
47Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace soukromým školám a školským zařízením
48Předfinancování projektů kraje
49Grantové schéma 3.2 SROP - rozpočtové opatření
50Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - dodatky ke smlouvám
51Grantové schéma 3.2 SROP - dodatky ke smlouvám
52Změna pravidel Rady kraje Vysočina
53Podpora center talentované mládeže
54Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - administrace GS
55Změna názvu příspěvkové organizace s názvem Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063
56Změna ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací
57Úpravy sítě škol a školských zařízení
58Postup kraje Vysočina v otázkách změny hospodářsko-právní formy nemocnic na akciové společnosti
59Zápis Jihlavské nemocnice, a. s., Novoměstské nemocnice, a. s. a Třebíčské nemocnice, a. s. do obchodního rejstříku - změna zakladatelských listin
60VN-H-1-2007-1 Volba členů dozorčí rady Havlíčkobrodské nemocnice, a. s.
61VN-P-1-2007-1 Volba členů dozorčí rady Pelhřimovské nemocnice, a. s.
62Výběrové řízení na ředitele Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace
63Návrh na schválení Dodatku č. 1 "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití" (níže jen "Zásady)
64Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
65Oznamovací povinnost u Evropské komise vybraných opatření Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití (
66Pronájem tělocvičny u Zdravotního ústavu se sídlem v Jihlavě
67Prodej pozemků v k. ú. a obci Jihlava
68Změna usnesení 0573/09/2006/ZK - prodej nemovitého majetku v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě
69III/35433, III/35437 Mostiště - návrh na provedení rozpočtového opatření
69upr1III/35433, III/35437, III/36049 Mostiště - návrh na provedení rozpočtového opatření
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz