Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-45

RK-05-2007-45.doc  RK-05-2007-45pr1.doc  RK-05-2007-45pr2.doc
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-05-2007-45
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - dotace Radě dětí a mládeže kraje Vysočina na mapování letních táborů pro GIS
Zpracoval P. Zábranská, J. Hiess, M. Paclík, E. Herzánová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuV minulosti vznikla, ze strany složek integrovaného záchranného systému (IZS), potřeba lokalizace tábořišť na Vysočině. Tato potřeba je stále aktuálnější. Z podnětu krajského hasičského sboru a krajské hygienické stanice (KHS) se rozhodla Radě dětí a mládeže kraje Vysočina (RDMKV) tuto situaci řešit.
Celý projekt byl zahájen v říjnu 2005. Zastupitelstvo kraje Vysočina přidělilo na svém sedmém zasedání dne 18. 10. 2005 usnesením č. 0448/07/2005/ZK dotaci RDMKV ve výši 190.000,- Kč na realizaci projektu Letní tábory na Vysočině. Vedle pravidelně vydávané brožury Letní tábory na Vysočině a webových stránek www.tabory-vysocina.cz (oba tyto projekty realizuje RDMKV z dotace kraje Vysočina a MŠMT na celoroční činnost) tak byl učiněn první krok k realizaci záměru na podrobné zmapování letních tábořišť na Vysočině pro potřeby IZS.
V současné době je zmapováno (s využitím systému GPS) více než 200 lokalit, na kterých se letní tábory konají. Tyto údaje jsou zaneseny v elektronické mapě kraje Vysočina, a to včetně doplňujících údajů jakými například jsou: provozovatel tábořiště, kontakty, zdroj pitné vody, využití během roku, přístupová cesta, možnosti pro případnou evakuaci (možnost využití autobusu, vrtulníku, přístupnost pro těžkou techniky). Za přesné umístění lokalit na elektronické mapě zodpovídá RDMKV, jejíž představitelé od října 2005 do června 2006 všechny zmíněné lokality osobně navštívili a zaměřili. Ostatní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci s KHS a hasičským záchranným sborem. Při mapování táborů se vycházelo z údajů KHS z června 2005.
V současné době je nutné údaje o jednotlivých lokalitách aktualizovat dle současného stavu a domapovat cca 40 chybějících lokalit (tábořiště vzniklá koncem roku 2005 a v roce 2006). Pro aktualizaci stávajících a zadávání nových údajů je nutné aktualizovat příslušný software a vytvořit pro něj uživatelské internetové rozhraní, které bude umožňovat subjektům participujícím na projektu (RDMKV, KHS, okresní hygienické stanice, hasičský sbor, OŠMS, OI) jednoduchou aktualizaci dat a provázání systému s funkčním webem na adrese www.tabory-vysocina.cz (internetové řešení bude řešeno dodavatelsky). Podrobný popis současného stavu projektu a jeho další technické řešení je popsáno v materiálu RK-05-2007-45, př. 1. Server bude z důvodu bezpečnosti a dostupnosti umístěn na webu kraje.
Celkové náklady z rozpočtu kraje na pokračování projektu do konce roku 2007 dosáhnou 150.000,- Kč. Jedná se o částku na dokončení projektu do podoby, která bude krajským úřadem, IZS, KHS i veřejností využitelná i do budoucna. Náklady na projekt v dalších letech budou výrazně nižší, protože půjde pouze o náklady na údržbu a aktualizace systému a domapování nově vzniklých tábořišť. Tyto náklady již nebudou hrazeny z rozpočtu kraje Vysočina.
O přidělení dotace musí rozhodnout zastupitelstvo kraje, neboť objem přidělených prostředků v případě schválení dotace překročí v letošním roce hranici 200.000,- Kč.
Návrh řešení Navrhujeme Radě kraje Vysočina doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout o přidělení dotace RDMKV ve výši 150.000,- Kč na pokračování projektu Letní tábory na Vysočině do konce roku 2007.
Z dotace budou hrazeny následující položky: cestovní náklady, pohonné hmoty (domapování lokalit), náklady na materiál, telefon a internet (aktualizace údajů o jednotlivých provozovatelích a bězích táborů) a především náklady na vytvoření internetového rozhraní a příslušného softwaru pro aktualizaci a vkládání dat.
StanoviskaStanovisko ekonomického odboru:
Ekonomický odbor nemá k rozpočtovému opatření připomínky. Aktuální stav položky Nespecifikovaná rezerva je 100 000 tis. Kč.

Stanovisko odboru informatiky:
Odbor informatiky souhlasí s navrženým řešením, připojujeme technickou zprávu o stavu projektu.

Stanovisko hasičského záchranného sboru:
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina doporučuje materiál ke schválení. Složkám IZS a orgánům krizového řízení budou data předávána ve formátu publikované WFS služby.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* schválit zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže, o částku 150 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o tuto částku za účelem poskytnutí dotace Radě dětí a mládeže kraje Vysočina, IČ 26524783 na pokračování projektu "Letní tábory na Vysočině" do konce roku 2007;
* poskytnout dotaci z rozpočtu kraje Vysočina (kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) Radě dětí a mládeže kraje Vysočina, Věžní 1, Jihlava, IČ 26524783 ve výši 150 tis. Kč na pokračování projektu "Letní tábory na Vysočině" do konce roku 2007.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín 15. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz