Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-32

RK-05-2007-32.doc  RK-05-2007-32pr1.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-05-2007-32
NázevČestné prohlášení při podávání žádosti o platbu
Zpracoval J. Jež
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina realizuje v rámci Společného regionálního operačního programu (dále jen "SROP") projekt "Technická asistence v kraji Vysočina 2005 - ostatní výdaje technické pomoci SROP".

Do konce roku 2006 byla v tomto projektu vyčerpána alokace finančních prostředků a kraj Vysočina musí nejpozději do 31. 1. 2007 požádat o proplacení vynaložených finančních prostředků. Součástí žádosti o proplacení finančních prostředků musí být i čestné prohlášení kraje Vysočina, že není dlužníkem vůči státním fondům a jiným státním institucím a že všechny akce byly podpořeny pouze ze zdrojů Strukturálních fondů a státního rozpočtu.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen "ORR") na základě popisu přílohy k žádosti o platbu sestavil čestné prohlášení k projektu (RK-05-2007-32, př. 1). Prověření bezdlužnosti kraje Vysočina vůči státním fondům a ostatním státním institucím provedl Ekonomický odbor Krajského úřadu kraje Vysočina. Prověření skutečnosti, že akce je podpořena pouze ze zdrojů Strukturálních fondů a státního rozpočtu, provedl ORR.

ORR navrhuje Radě kraje Vysočina prohlásit skutečnosti dle materiálu RK-05-2007-32, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor konstatuje, že podle účetní evidence kraje nemá kraj Vysočina ke dni 30. 1. 2007 žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči finančním úřadům, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a ostatním státním institucím a státním fondům.
Návrh usneseníRada kraje
prohlašuje,
( že kraj Vysočina má vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy (posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky): jedná se o závazky vůči finančním úřadům, České správě sociálního zabezpečení (pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), zdravotním pojišťovnám, Celní správě, Fondu národního majetku ČR, Pozemkovému fondu ČR, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu dopravní infrastruktury, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu a dále vůči krajům, obcím a svazkům obcí a rovněž i o závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů (případně Fondu soudržnosti) vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují,
* že projekt "Technická asistence v kraji Vysočina 2005 - ostatní výdaje technické pomoci SROP" je podporován pouze z veřejných zdrojů uvedených v "Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování akce (projektu)", číslo jednací 26351/2006-23, ze dne 4. 12. 2006.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz