Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-55

RK-05-2007-55.doc  RK-05-2007-55pr1.doc
Číslo materiálu55
Číslo jednacíRK-05-2007-55
NázevZměna názvu příspěvkové organizace s názvem Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063
Zpracoval Z. Škrdlová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje na svém jednání konaném dne 28. 3. 2006 projednalo mimo jiné záměr změn názvů právnických subjektů a označení škol a školských zařízení a schválilo dodatky k jejich zřizovacím listinám. Na základě vznesených vyjádření bylo navrženo, aby změna názvu příspěvkové organizace s názvem Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 byla schválena samostatně na některém z dalších zasedání zastupitelstva kraje.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje k projednání návrh Dodatku č. 2 Zřizovací listiny Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, kterým se mění v článku II. Název organizace zřizovací listiny název příspěvkové organizace Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 na Gymnázium Havlíčkův Brod. Návrh na změnu názvu vychází z Usnesení
č. 2/2006 Školské rady Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 ze dne
9. 2. 2006 a Výpisu ze zápisu provozní porady ze dne 15. 2. 2006 potvrzené ředitelem školy dne 23. 11. 2006. Rada města Havlíčkův Brod svým usnesením č. 30/07 ze dne 15. 1. 2007 podpořila název Gymnázium Havlíčkův Brod.
OŠMS po dohodě s ředitelem školy navrhuje, aby změna názvu právnické osoby byla provedena k datu 1. 7. 2007.
Dodatkem č. 2 Zřizovací listiny Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 se dále ve zřizovací listině upravuje čl. III. Hlavní účel a předmět činnosti, bod 2. Předmět činnosti, z důvodu uvedení do souladu s novým školským zákonem.
StanoviskaStanovisko OSŘKŽÚ:
Dle sdělení OSŘKŽÚ je příprava dokumentace ke zřizovacím listinám v kompetenci OŠMS a OSŘKŽÚ nebude k věcné problematice vydávat stanoviska.

Stanovisko výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina:
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina doporučil zastupitelstvu kraje na svém jednání dne 23. 1. 2006 usnesením č. 002/01/2006/VVVZ,
aby změna názvu školy byla realizována, pokud je vyvolána zákonem, nebo při vzájemném souladu mezi OŠMS a školou (popř. školským zařízením).

Stanovisko Školské rady Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063
Dle Usnesení č. 2/2006 Školské rady Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 ze dne 9. 2. 2006 navrhuje název "Gymnázium Havlíčkův Brod":
"Školská rada GHB navrhuje změnu stávajícího názvu školy "Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063" na "Gymnázium Havlíčkův Brod".
Hlasování: 5 pro - 0 proti - 1 se zdržel"


Stanovisko pedagogických pracovníků Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063
Dle výpisu ze zápisu provozní porady ze dne 15. 2. 2006 navrhuje název "Gymnázium Havlíčkův Brod":
"Návrh názvu Školy "Gymnázium Havlíčkův Brod" byl v souladu s návrhem školské rady. Po projednání byl schválen většinou přítomných pracovníků. Konkrétní výsledek hlasování: 20 hlasů pro, 6 hlasů proti, 6 přítomných se zdrželo hlasování."

Stanovisko Rady města Havlíčkův Brod
Dle usnesení č. 30/07 ze dne 15. 1. 2007 podpořila název Gymnázium Havlíčkův Brod:
"30/07 Žádost Krajského úřadu kraje Vysočina ke změně názvu Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod, Štáflova 2003
Rada města podporuje název školy Gymnázium Havlíčkův Brod."

*
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 2 Zřizovací listiny právnické osoby s názvem Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 dle materiálu RK-05-2007-55, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 28. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz