Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-14

RK-05-2007-14.doc  RK-05-2007-14pr1.tif  RK-05-2007-14pr2.tif
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-05-2007-14
NázevFOND VYSOČINY - závěrečná zpráva a vyúčtování projektu FV 036/112/05
Zpracoval Z. Navrkal
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuV rámci grantového programu Veřejná osobní doprava 2005, byla mezi krajem Vysočina a Městem Přibyslav dne 4. 10. 2005 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny (dále smlouva) na projekt "Oprava čekárny v Přibyslavi" č. smlouvy FV 036/112/05 (viz materiál RK-05-2007-14, př. 1). Podle čl. IV. odst. 1) smlouvy, má být vyúčtování celkových nákladů projektu a závěrečná zpráva předloženy na předepsaném formuláři včetně kopií prvotních účetních dokladů do 30 dnů po skončení doby vymezené pro realizaci projektu. Doba vymezená na realizaci projektu je podle čl. III. odst 1) smlouvy, 12 měsíců od podpisu smlouvy. To znamená, že závěrečná zpráva a vyúčtování měla být předložena nejpozději 4. 11. 2006.
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina obdržel od Města Přibyslav závěrečnou zprávu a vyúčtování dne 27. 11. 2006 č.j. KUJI82126/2006. Podle poštovního razítka byla závěrečná zpráva a vyúčtování přijata poštou k doručení dne 24. 11. 2006 (viz materiál RK-05-2007-14, př. 2).
Z výše uvedeného vyplývá, že nebyl splněn termín pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování ke smlouvě č. FV 036/112/05.
Návrh řešení V souladu s postupem stanoveným Metodickou příručkou pro garanty grantových programů Fondu Vysočiny článek IX. odst. 6, v případě nesrovnalostí mezi uzavřenou smlouvou a realizovaným plněním předkládá garant tyto nesrovnalosti k řešení radě kraje.

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje neposkytnout Městu Přibyslav finanční podporu dohodnutou ve Smlouvě o poskytnutí podpory č. FV 036/112/05.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
odstoupení kraje od Smlouvy o poskytnutí podpory č. FV 036/112/05 uzavřené s Městem Přibyslav na realizaci projektu "Oprava čekárny v Přibyslavi" v rámci grantového programu "Veřejná osobní doprava 2005".
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 28. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz