Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-23

RK-05-2007-23.doc  RK-05-2007-23pr1.doc  RK-05-2007-23pr2.pdf
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-05-2007-23
NázevDodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 15/05 pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004 - 2006
Zpracoval V. Kotrbová
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuDne 1. 1. 2007 nabylo účinnosti Nařízení Komise č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis (dále jen "Nařízení 1998/2006") a pozbylo účinnosti Nařízení Komise č. 69/2001 ze dne 12. 1. 2001. Nařízení 1998/2006 změnilo pravidla pro poskytování podpor de minimis. K hlavním změnám patří zvýšení limitu podpory de minimis ze 100 000 EUR na 200 000 EUR, faktické zkrácení lhůty, za kterou se částka de minimis sčítá, ze tří let (počítáno "klouzavě") na 3 rozpočtové roky, a došlo k rozšíření oblastí, na které lze de minimis poskytovat (zpracování a uvádění zemědělských výrobků na trh, doprava). Tzn. úprava je pro příjemce výhodnější.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 15/05 pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004 - 2006 (dále jen "Zásady") zakotvují poskytování podpor podnikatelským subjektům tam, kde by mohlo dojít k poskytnutí veřejné podpory podle čl. 87 a násl. Smlouvy o ES, podle Nařízení Komise č. 69/2001 ze dne 12. 1. 2001. Zásady byla schváleny usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0392/06/2005 ze dne 20. 9. 2005 (Zastupitelstvo kraje schvaluje "Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004-2006" dle materiálu
ZK-06-2005-44, př. 1).
Návrh řešení Vzhledem ke změně právní úpravy pravidla de minimis se navrhuje změnit Zásady formou dodatku dle materiálu RK-05-2007, 23, př. 1 tak, aby odpovídaly platné a účinné právní úpravě pravidla de minimis (Nařízení 1998/2006).

Dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o poskytování dotací v hodnotě nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce.


Stanoviska

Stanoviska nebyla vyžádána
Stanoviska
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 15/05 pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004 - 2006 podle materiálu RK-05-2007-23, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz