Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-57

RK-05-2007-57.doc  RK-05-2007-57pr1.xls  RK-05-2007-57pr1upr1.xls  RK-05-2007-57pr2.xls  RK-05-2007-57pr3.doc  RK-05-2007-57pr4.doc
Číslo materiálu57
Číslo jednacíRK-05-2007-57
NázevÚpravy sítě škol a školských zařízení
Zpracoval7 Úpravy sítě škol a školských zařízení pro: jednání rady kraje č. 05/2007 dne 30. 1. 2007 zpracovali: K. Ubr, K. Ženíšek
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuV Pelhřimově zřizuje kraj Vysočina mimo jiné Střední školu Pelhřimov a v jejím těsném sousedství Domov mládeže a Školní jídelnu Pelhřimov (kapacita 210 lůžek, k 31.10.2006 91 ubytovaných). Budovy tvoří jeden areál. Střední škola Pelhřimov má navíc domov mládeže na ulici U Agrostroje (kapacita 74 lůžek, k 31.10.2006 74 ubytovaných). V Jihlavě zřizuje kraj mimo jiné Střední školu stavební Jihlava a ve vzdálenosti cca 500 m na stejné ulici Domov mládeže a Školní jídelnu Jihlava (kapacita 386 lůžek, k 31.10.2006 305 ubytovaných). Střední škola stavební Jihlava má navíc domov mládeže na ulici Věžní (kapacita 50 lůžek, k 31.10.2006 45 ubytovaných). Z důvodu úbytku počtu žáků vyvolaného demografickým poklesem lze v nejbližších letech očekávat i pokles zájmu o ubytování a možnost uvolnit část kapacit domovů mládeže s následnými úsporami provozních prostředků (domov u Agrostroje má provozní náklady cca 750 tis. Kč, domov Věžní cca 790 tis. Kč) a případným prodejem nemovitostí nebo jiným účelným využitím majetku kraje. Rovněž lze očekávat postupné snižování mimonormativních výdajů z prostředků státního rozpočtu a jejich využití pro financování mzdových nákladů v prioritních skupinách základních a středních škol (z důvodu právní subjektivity byly např. 2 samostatné domovy mládeže dofinancování v roce 2006 částkou cca 1,5 mil Kč). Podrobnější informace o těchto domovech mládeže jsou uvedeny v materiálu RK-05-2007-57, př.1 a RK-05-2007-57, př. 2.
Jedná se o systémové opatření. Kraj zřizuje celkem 34 domovů mládeže, z nichž 32 je součástí školy, 90% z nich zajišťuje rovněž stravování a cca pětina je na odloučených pracovištích. V oblasti domovů mládeže probíhaly systémové kroky již v minulosti (kraj např. sloučil v roce 2002 domov mládeže s kapacitou 190 ubytovaných se střední školou ve Žďáře nad Sázavou, dále byl uskutečněn přechod ubytovaných ze dvou menších domovů mládeže do nevyužitých kapacit v Třebíči a uvolnění dvou budov). Soužití školy, domova mládeže a školní jídelny je zcela běžné a bez komplikací. V Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2006 (dále jen "DZKV") je Úkol C.2: "Přizpůsobit síť školských zařízení a služeb souvisejících s dostupností středního vzdělávání poklesu počtu žáků" a v jeho rámci je mimo jiné opatření "Sloučením dvou samostatných domovů mládeže se středními školami ......... dokončit proces systémových změn v oblasti školských zařízení zřizovaných krajem sloužících středním školám".
V souladu s DZKV 2003 a 2006 proběhla od roku 2002 do současnosti četná jednání s řediteli škol. Na základě těchto jednání došlo k realizaci 20 záměrů, při nichž bylo postupně sloučeno 30 škol, respektive školských zařízení. Nyní jsou připraveny další dva záměry. Jedná se o systémová opatření - přičlenění dvou domovů mládeže ke škole. Oba záměry byly projednány s řediteli příspěvkových organizací (záznamy z jednání jsou uvedeny v materiálu RK-05-2007-57, př.3).
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje k projednání záměry na úpravy sítě škol a školských zařízení popsané v materiálu RK-05-2007-57, př. 1. O záměrech byl informován odbor majetkový.
Podle § 59 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších zákonů připravuje rada návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva kraje. Předkládáme tedy materiál nejdříve k projednání a posouzení jí. V souladu s § 78 téhož zákona byly záměry předloženy Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost kraje Vysočina na jednání dne 15. 1. 2007.
StanoviskaVýbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
Usnesení 005/01/2007/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit záměr dle materiálu VVVZ-01-2007-7. (Projednávaný dokument je uveden v materiálu RK-05-2007-57, př. 4.)
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
OŠMS připravit sloučení příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina uvedených v záměrech označených kódy 1A a 2A v materiálu RK-05-2007-57, př. 1 ke dni 1. 1. 2008, pokud zastupitelstvo kraje vysloví souhlas se záměry;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit záměry označené kódy 1A a 2A v materiálu RK-05-2007-57, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín do 28. 2. 2007 informovat příslušné školy a školská zařízení
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz