Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-65

RK-05-2007-65.doc  RK-05-2007-65pr1.doc  RK-05-2007-65pr1upr1.doc  RK-05-2007-65pr2.doc  RK-05-2007-65pr3.doc  RK-05-2007-65pr4.doc
Číslo materiálu65
Číslo jednacíRK-05-2007-65
NázevOznamovací povinnost u Evropské komise vybraných opatření Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití (
Zpracoval M. Brom, O. Kameníková, J. Merunková
Předkládá I. Rohovský
Počet příloh
Popis problémuPo vstupu České republiky do Evropské unie se začala agrární oblast řídit pravidly a cíli Společné zemědělské politiky, tak jak jsou definovány v čl. 32 (bývalý článek 38) a násl. Smlouvy o založení EU. Podle "Pokynů společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007-2013" (2006/C 319/01) musí být veřejná podpora, která je poskytována ve spojitosti s činnostmi souvisejícími s výrobou, zpracováním a odbytem zemědělských produktů, jež spadají do působnosti Přílohy I Smlouvy o ES, slučitelná s principy společného trhu. Veřejná podpora dále musí brát v úvahu i mezinárodní závazky Společenství, které jsou v případě zemědělství jmenovitě stanoveny v Dohodě WTO (Světová obchodní organizace) o zemědělství. Podle této dohody se na takovou pomoc vztahuje ohlašovací povinnost, tzv. notifikace, jejíž pravidla upravuje v rámci EU Nařízení Rady (ES) č. 659/1999, přičemž některé činnosti jsou z této povinnosti vyjmuty formou tzv. "blokových výjimek".
V rámci schválených Zásad opatření č. 4 "Podpora propagace a reklamy na zemědělské produkty" a opatření č. 5 "Podpora výzkumu a vývoje" podléhá oznamovací povinnosti v rámci Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 a formou "blokové výjimky" lze notifikovat opatření č. 1 "Podpora investic v zemědělských podnicích" podle NK č. 1857/2006, opatření č. 2 "Podpora investic v souvislosti se zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh" podle NK č 1628/2006, opatření č. 3 "Podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství" podle NK č.70/2001, opatření č. 3 "Podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství "podle NK č.1857/2006
Návrh řešení Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství zpracoval nutné podklady vyplývající z oznamovací povinnosti u Evropské komise pro opatření "Podpora investic v zemědělských podnicích" podle materiálu RK-05-2007-65, př. 1., "Podpora investic v souvislosti se zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh" podle materiálu
RK-05-2007-65, př. 2., "Podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství" podle materiálu
RK-05-2007-65, př. 3. a "Podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství" podle materiálu RK-05-2007-65, př. 4.
U opatření č. 4 "Podpora propagace a reklamy na zemědělské produkty" a opatření č. 5 "Podpora výzkumu a vývoje", které podléhají oznamovací povinnosti v rámci Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 v současné době posuzuje Evropská komise jejich slučitelnost se společným trhem a nejsou tedy obsahem tohoto materiálu.
Účelem vybraných opatření Zásad je podpora a rozvoj zemědělství a života na vesnici v kraji Vysočina tj. zvýšení konkurenceschopnosti a kvality zemědělských produktů s pozitivním vlivem na stabilizaci a kvalitu života ve venkovském prostoru.
Finanční podpora kraje Vysočina pro sektor zemědělství je koncipována jako podpora komplementární. Proto je navrhována v takovém časovém horizontu, aby sledovala celé budoucí plánovací období EU 2007-2013 a doplňovala a navazovala na politiku EU a České republiky v oblasti zemědělství.
V případě, že při notifikačním procesu u Evropské komise dojde ke změnám ve znění vybraných opatření Zásad, budou se následně schvalovat Zastupitelstvem kraje Vysočina celé Zásady se zapracovanými změnami.
Vyplácení finančních prostředků bude možné dle vybraných opatření Zásad až po oficiálním uveřejnění námi navrhovaných podpor v Úředním věstníku Evropské unie a následném schválení Zastupitelstvem kraje Vysočina Zásad se zapracovanými změnami Zastupitelstvem kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje - připomínky byly do předkládaného materiálu zapracovány.

Usnesením 0877/18/2006/RK ze dne 6. 6. 2006 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití. Zásady byly potom projednány na jednání zastupitelstva kraje dne 20. 6. 2006 a schváleny usnesením č. 0294/04/2006/ZK.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
splnit oznamovací povinnost kraje Vysočina u Evropské komise pro opatření "Podpora investic v zemědělských podnicích" podle materiálu RK-05-2007-65, př. 1., "Podpora investic v souvislosti se zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh" podle materiálu RK-05-2007-65, př. 2., "Podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství" podle materiálu RK-05-2007-65, př. 3. a "Podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství" podle materiálu RK-05-2007-65, př. 4.
Odpovědnost OLVHZ
Termín 13. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz