Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-17

RK-05-2007-17.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-05-2007-17
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, provoz Žďár nad Sázavou
Zpracoval J. Pospíchal
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina schválených usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina 0205/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 a Metodickým pokynem Rady kraje Vysočina, schváleným usnesením 0782/21/2005/RK ze dne 14. 6. 2005, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, návrh na vyřazení nepotřebného majetku používaného provozem Žďár nad Sázavou.
Návrh řešení Dne 8. 11. 2006 rozhodl ředitel Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou a dne 10. 1. 2007 rozhodl ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o přebytečném a neupotřebitelném hmotném majetku používaném na provozu Žďár nad Sázavou Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Jedná se o následující stroje:
1. Nosič nářadí Praga UV 80, inventární číslo 4533120, rok výroby 1995, pořizovací cena 1 630 000,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč, a jeho technické zhodnocení inventární číslo 4533206 - oprava prorezivělé korby, rok opravy 1999, pořizovací cena 43 810,40 Kč, zůstatková cena 4 963,40 Kč, technické zhodnocení inventární číslo 4533207 - oprava přední nápravy a rámu, rok opravy 2000, pořizovací cena 87 732,- Kč, zůstatková cena 17 354,- Kč a technické zhodnocení inventární číslo 4533212 - oprava elektroinstalace a převodovky, rok opravy 1999, pořizovací cena 44 957,- Kč, zůstatková cena 3 843,- Kč. Celkem pořizovací cena oprav účtovaných jako technické zhodnocení je 176 499,40 Kč a zůstatková cena oprav účtovaných jako technické zhodnocení je 26 160,40 Kč. Důvodem k vyřazení nosiče nářadí je celkové opotřebení. Stroj je značně poruchový, zkorodovaný, má popraskaný, zkorodovaný rám na několika místech opravený svařením. Převodovka je poruchová, uniká z ní olej a nelze zařadit některé rychlostní stupně. Rozvodovka vykazuje nadměrnou vůli, hlučnost a únik oleje. Vozidlo má nadměrně opotřebenou přední nápravu a nelze zařadit její pohon z důvodu opotřebení soukolí této nápravy. Kabina řidiče je zkorodovaná a při dešti do ní zatéká. Celkově je stroj opotřebován úměrně k době provozu, jeho oprava by si vyžádala značné finanční prostředky a náklady by byly vzhledem ke stáří stroje nerentabilní. Celková oprava není proveditelná, neboť výrobce vozidla zanikl.

2. Sypač Škoda 706 MTSP 25, registrační značka ZR 65-93, inventární číslo 4533026, rok výroby 1979, pořizovací cena 303 000,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč. Vyřazení automobilu je navrženo z důvodu celkového opotřebení. Karosérie, rám a podvozkové díly jsou zkorodované, z náprav a převodovky uniká olej, řízení vykazuje nadměrnou vůli. Motor je značně opotřebovaný a netěsný, motorový olej prosakuje do chladicího okruhu. Přední náprava vykazuje značnou vůli v čepech a nelze zařadit její pohon z důvodu prasklé poloosy. Vozidlo je celkově ve špatném stavu bez STK, náklady na opravu by byly nerentabilní.

3. Osobní vozidlo Škoda Felicia, registrační značka ZRH 13-78, inventární číslo 6444026, rok výroby 1996, pořizovací cena 222 207,40 Kč, zůstatková cena 0,- Kč. Důvodem k vyřazení je celkové opotřebení automobilu. Motor vozidla má nadměrnou spotřebu oleje a je hlučný, čepy řízení a ložiska kol vykazují nevyhovující vůli, brzdová soustava je zkorodovaná a má sníženou účinnost. Vozidlo má zkorodovanou karosérii a hlučnou převodovku, z níž uniká olej. Počet ujetých km je 262 000. Oprava vozidla by byla pro vysoké náklady nerentabilní.

Na základě rozhodnutí o přebytečném a neupotřebitelném majetku byl nepotřebný hmotný majetek nabídnut v elektronické podobě na www stránkách kraje Vysočina, a to nosič nářadí Praga UV 80 a sypač Škoda 706 MTSP 25 reg. zn. ZR 65-93 dne 13. 12. 2006 a osobní vozidlo Škoda Felicia reg. zn. ZRH 13-78 dne 18. 12. 2006. Vzhledem k tomu, že o odkoupení vyjmenovaného hmotného majetku neprojevila zájem žádná příspěvková organizace ani organizační složka kraje, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, po konzultaci s odborem dopravy a silničního hospodářství podává návrh na prodej tohoto majetku za cenu v místě a čase obvyklou, v případě nezájmu bude výše uvedený majetek rozebrán na náhradní díly a likvidován jako kovový a ostatní odpad.
V souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací správy a údržby silnic zřizovaných krajem Vysočina schválených usnesením č. 0205/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 a v souladu s Pokynem pro vyúčtování finančního plnění z prodeje majetku ve vlastnictví kraje, vydaného odborem ekonomickým, jsou příjmy z prodeje majetku svěřeného příspěvkovým organizacím příjmem kraje.
StanoviskaOdbor majetkový nemá k předkládanému materiálu připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem přebytečného a neupotřebitelného hmotného majetku dle návrhu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, za cenu v místě a čase obvyklou a s likvidací přebytečného a neupotřebitelného majetku dle materiálu
RK-05-2007-17.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Termín do 31. 5. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz