Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-06

RK-05-2007-06.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-05-2007-06
NázevSvěření nemovitého majetku do správy SOŠ a SOU Třešť
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina se na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj. 14 687/2000 ze dne 30. 3. 2001 stal vlastníkem movitých a nemovitých věcí, ke kterým měla příslušnost hospodařit bývalá státní příspěvková organizace s názvem Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Praktická škola, Třešť, K Valše 38.
Kraj Vysočina, zastoupený Krajským úřadem kraje Vysočina, odborem majetkovým, v rámci akce "Skleník pro pěstitelské práce - objekt pro výuku", provedl výstavbu nového skleníku, který je dle geometrického plánu č. 1263-40/2006 postaven na nově odděleném pozemku par. č. 1536/56 v k. ú. a obci Třešť. Kolaudace uvedené stavební akce proběhla pod č.j. 1252/2006-66/2006-49/2006/STU dne 5. 4. 2006, právní moc dne 27. 4. 2006.
Výše uvedeným geometrickým plánem došlo i k zaměření hospodářské budovy a staršího skleníku, které se nacházejí na pozemku par. č. 1536/57 a dále trafostanice, která se nachází na pozemku par. č. 1536/55, vše v k. ú. a obci Třešť. Tyto budovy přešly do vlastnictví kraje Vysočina, ale dosud nejsou evidovány v katastru nemovitostí. Na hospodářskou budovu a starý skleník se dochovalo kolaudační rozhodnutí na právního předchůdce školy. Na budovu trafostanice se nedochovaly žádné listiny, které svědčí o tom, že by přešla do vlastnictví školy a následně kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje dodatkem zřizovací listiny vložit nově vybudovaný skleník na dle geometrického plánu č. 1263-40/2006 nově odděleném pozemku par. č. 1536/56 v k. ú. a obci Třešť do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třešť. Hospodářskou budovu a starý skleník postavené na dle geometrického plánu č. 1263-40/2006 nově odděleném pozemku par. č. 1536/57 v k. ú. a obci Třešť je možné zapsat do katastru nemovitostí na základě souhlasného prohlášení hejtmana kraje a ředitele školy. Protože však nejsou k dispozici dokumenty dokládající nabytí trafostanice na dle geometrického plánu č. 1263-40/2006 nově odděleném pozemku par. č. 1536/55 v k. ú. a obci Třešť, na jejichž základě došlo k převodu trafostanice do příslušnosti hospodařit s majetkem státu ve prospěch původní státní příspěvkové organizace státu s názvem SOŠ, SOU, OU a PrŠ Třešť a následně do vlastnictví kraje, je nezbytné zmocnit ředitele školy k sepsání Prohlášení a to formou notářského zápisu, kde kraj Vysočina prohlásí, že je vlastníkem této nemovitosti.
Návrh předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny změnit rozsah nemovitého majetku svěřeného do správy organizace.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Třešť, K Valše 38, příspěvkové organizace kraje, změnit rozsah nemovitého majetku svěřeného do správy této organizace.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 13. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz