Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-44

RK-05-2007-44.doc  RK-05-2007-44pr1.xls
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-05-2007-44
NázevZměny ve školském rejstříku
Zpracoval K. Ubr, Z. Nouzová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuŘeditelé středních škol uvedených v materiálu RK-05-2007-44, př. 1 zaslali na OŠMS žádosti o změnu zápisu školy nebo školského zařízení ve školském rejstříku v mimořádném termínu. Tyto změny jsou koncepčního charakteru - zařazení nových oborů vyšší odborné školy a stanovení nejvyššího povoleného počtu žáků v oborech vzdělávání. Školy předkládají žádosti na základě akreditací, které schválilo MŠMT v říjnu 2006.
Na základě schváleného zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 143 odst. 1, 2, a 3 a v souladu s Metodikou transformace sítě škol, předškolních a školských zařízení na školský rejstřík č.j. 28 778/2004-21 rozhoduje o části změn v rejstříku MŠMT (zařazení nového oboru), o části krajský úřad (nejvyšší povolené počty žáků v oborech). Ke změnám ve školském rejstříku, o nichž rozhoduje MŠMT, vydává krajský úřad v přenesené působnosti stanovisko.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje předložit zastupitelstvu kraje k posouzení změny ve školském rejstříku uvedené v materiálu RK-05-2007-44, př. 1 tohoto materiálu k projednání. Při posuzování záměrů změn vycházel OŠMS z úkolů a opatření Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2006 (dále jen "DZ KV, úkol A.4: Podpořit zvýšení nabídky prezenčního terciárního vzdělávání na území kraje a úkol A.6: Zmapovat a rozšířit nabídku vzdělávání dospělých na území kraje").
K záměrům změn v zařazení škol a školských zařízení zřizovaných krajem se bude zastupitelstvo kraje vyjadřovat jako zřizovatel. V souladu se zněním § 145 výše uvedeného zákona ("Pokud je navrhovatelem příspěvková organizace je součástí návrhu souhlas jejího zřizovatele.") OŠMS navrhuje formu souhlasu s příslušným záměrem.

Dále OŠMS navrhuje, aby mu rada kraje uložila předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán (MŠMT, příp. krajský úřad), pokud zastupitelstvo kraje vysloví souhlas s příslušným záměrem.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán, pokud zastupitelstvo kraje vysloví souhlas s příslušným záměrem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku, které jsou označené v materiálu RK-05-2007-44, př. 1 kódy 1A,B, 1C,D, 2A.
Odpovědnost OŠMS
Termín 28. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz