Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-37

RK-05-2007-37.doc  RK-05-2007-37pr1.xls
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-05-2007-37
NázevNávrh na rozdělení části přebytku hospodaření kraje za rok 2006
Zpracoval J. Kopecká
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuPo skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají do závěrečného účtu. Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2006 včetně návrhu na celkové rozdělení přebytku hospodaření musí být projednán na zasedání zastupitelstva kraje nejpozději v červnu 2007. V současné době probíhají práce na účetní závěrce roku 2006 a práce spojené s finančním vypořádáním dotací se státním rozpočtem. Usnesením zastupitelstva kraje č. 0595/09/2006/ZK byl schválen převod do Fondu Vysočiny ve výši 53 200 tis. Kč. Po započítání tohoto převodu podle předběžných výsledků činí disponibilní přebytek hospodaření kraje za rok 2006 částku cca 111,5 mil. Kč (z toho základní běžný účet 100 mil. Kč a běžný účet vod 11,5 mil. Kč). Součástí tohoto přebytku jsou i některé závazky z roku 2006, které je třeba v nejbližší době vyrovnat. Odbor regionálního rozvoje požádal o zapojení nedočerpané dotace na Program obnovy venkova z roku 2006 ve výši 2 371 tis. Kč do rozpočtu kraje na rok 2007. Dalším požadavkem na rozdělení disponibilního přebytku hospodaření je žádost Odboru sekretariátu hejtmana o navýšení členského příspěvku pro Asociaci krajů České republiky o částku 300 tis. Kč. Navýšení členského příspěvku schválila Rada Asociace krajů České republiky na svém zasedání dne 12. 1. 2007.
Návrh řešení Za účelem zajištění finančních zdrojů na vyrovnání závazků z roku 2006 podává ekonomický odbor návrh na rozdělení části přebytku hospodaření za rok 2006 a jeho zapojení do rozpočtu roku 2007 ve dvou variantách dle materiálu RK-05-2007-37, př. 1. Varianta 1 předpokládá pokrytí neuhrazených dotací z roku 2006 na drobné vodohospodářské akce z přebytku hospodaření základního běžného účtu kraje a ve variantě 2 je uvažováno s pokrytím těchto dotací z přebytku běžného účtu vod.
StanoviskaMateriál byl vypracován ve spolupráci s odvětvovými odbory a byl projednán na jednání finančního výboru dne 24. 1. 2007.
Návrh usneseníVarianta 1
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zapojení části přebytku hospodaření kraje Vysočina za rok 2006 v celkové výši 24 893 tis. Kč do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 dle materiálu
RK-05-2007-37, př. 1a.

Varianta 2
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zapojení části přebytku hospodaření kraje Vysočina za rok 2006 v celkové výši 24 893 tis. Kč do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 dle materiálu
RK-05-2007-37, př. 1b.
Odpovědnost ekonomický odbor
Termín 28. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz