Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-51

RK-05-2007-51.doc  RK-05-2007-51pr1.doc  RK-05-2007-51pr2.doc  RK-05-2007-51pr3.doc  RK-05-2007-51pr4.doc  RK-05-2007-51pr5.doc  RK-05-2007-51pr6.doc  RK-05-2007-51pr7.doc  RK-05-2007-51pr8.doc  RK-05-2007-51pr9.doc
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-05-2007-51
NázevGrantové schéma 3.2 SROP - dodatky ke smlouvám
Zpracoval J. Zikánová, K. Ubr
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje na svém jednání dne 21. 12. 2005 a dne 26. 9. 2006 mimo jiné schválilo podpoření žádostí o akci v rámci 2. a 3. výzvy grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006. Příslušná usnesení jsou uvedena v materiálu
RK-05-2007-51, př. 9.

Z důvodu urychlení čerpání alokací 2004 a 2005, které byly pro grantové schéma stanoveny řídícím orgánem, oslovil gestor grantového schématu (oddělení koncepce vzdělávání) příjemce podpory z 2. a 3. výzvy grantového schématu, aby zvážili možnost rozdělení akcí na více etap. Více etap v akci představuje častější předkládání žádostí o platbu a tím i rychlejší čerpání finančních prostředků v rámci grantového schématu. Návrhu vyhovělo celkem 6 příjemců podpory. Změnou počtu etap v jednotlivých akcích nedochází ke změně cílů akcí, celkové finanční výše či změně monitorovacích ukazatelů, nicméně se jedná o podstatnou změnu akce, kterou je potřebné upravit v dodatcích k uzavřeným smlouvám.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatky ke smlouvám dle materiálů RK-05-2007-51, př. 1, RK-05-2007-51, př. 2, RK-05-2007-51, př. 3,
RK-05-2007-51, př. 4, RK-05-2007-51, př. 5, RK-05-2007-51, př. 6, RK-05-2007-51, př. 7 a RK-05-2007-51, př. 8.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
* Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Sociálně vzdělávací zaškolovací program Hele Hlína" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 2983, dle materiálu RK-05-2007-51, př. 1;
* Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Agentura podporovaného zaměstnávání - zavedení uceleného programu individuální podpory pro začlenění na trh práce v oblasti Havlíčkobrodska a Pelhřimovska" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 2984, dle materiálu
RK-05-2007-51, př. 2;
* Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Specifická podpora zdravotně a mentálně postižených občanů" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 2985, dle materiálu
RK-05-2007-51, př. 3;
* Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Komunitní centrum Spirála" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 2987, dle materiálu RK-05-2007-51, př. 4;
* Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Dobrovolnické centrum Vysočina" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, číslo smlouvy 4567, dle materiálu RK-05-2007-51, př. 5;
* Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Zprovoznění integračního centra pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, číslo smlouvy 4575, dle materiálu RK-05-2007-51, př. 6;
* Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí půjčky za účelem průběžného financování akce Dobrovolnické centrum Vysočina vybrané v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, dle materiálu RK-05-2007-51, př. 7;
* Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí půjčky za účelem průběžného financování akce Zprovoznění integračního centra pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace vybrané v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, dle materiálu RK-05-2007-51, př. 8.
Odpovědnost OŠMS
Termín do 31. 3. 2007 uzavřít dodatky s příjemci podpory
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz