Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-34

RK-05-2007-34.doc  RK-05-2007-34pr1.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-05-2007-34
NázevOrganizace cestovního ruchu - management destinace Vysočina
Zpracoval I. Mahelová
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuDne 27.6.2006 byl Radou kraje Vysočina usnesením č. 0969/20/2006/RK schválen záměr založení destinační společnosti kraje Vysočina zaměřené na vytváření produktově orientované turistické nabídky a její uvádění na trh v podobě příspěvkové organizace (Rada kraje schvaluje záměr zřízení organizace cestovního ruchu v podobě příspěvkové organizace a ukládá odboru regionálního rozvoje rozpracovat tento záměr v součinnosti s odbory a odbornými komisemi do konkrétní podoby se specifikací kompetencí, finančních a personálních potřeb organizace a předložit materiál radě kraje opakovaně v září 2006).
Opakovaně byl tento záměr projednán radou kraje 19. 9. 2006 - rozdělení kompetencí, návrh rozpočtu a personálního složení - a zároveň bylo odboru regionálního rozvoje uloženo předložit detailní podklady o aspektech jednotlivých forem právní formy této organizace. Předpokládaný termín zřízení této organizace k 1.1.2007 byl vzhledem k realizaci rozsáhlého projektu kraje podpořeného ze SROP po diskusi v Komisi cestovního ruchu a vnějších vztahů doporučen posunout o šest měsíců - záměr předpokládá redukci pracovníků oddělení cestovního ruchu a program neumožňuje převést řízení projektu v průběhu jeho trvání na jiný subjekt.
Návrh řešení Na posouzení jednotlivých právních forem navrhované organizace se podílely odbory krajského úřadu. Vedle způsobu zřízení/založení organizace a role rady a zastupitelstva kraje po jejím vzniku byla posuzována také možnost ucházet se o podporu ze zdrojů EU a limity veřejné podpory. Analýza je obsahem materiálu RK-05-2007-34, př. 1.
Vzhledem k posunu termínu zahájení činnosti organizace cestovního ruchu navrhuje odbor regionálního rozvoje tento harmonogram dalšího projednávání: příprava návrhu zřizovací listiny a jeho předložení radě kraje v dubnu 2007, zřízení organizace zastupitelstvem kraje v květnu 2007, výběrové řízení na ředitele/ředitelku organizace v květnu - červnu 2007, zahájení činnosti organizace 1.7.2007.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o aktivitách směřujících ke zřízení organizace cestovního ruchu v podobě příspěvkové organizace;
ukládá
odboru regionálního rozvoje dopracovat tento záměr do podoby návrhu zřizovací listiny a předložit ji radě kraje v průběhu dubna 2007.
Odpovědnost ORR
Termín 30.4.2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz