Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-05

RK-05-2007-05.doc  RK-05-2007-05pr1.doc  RK-05-2007-05pr1upr1.doc  RK-05-2007-05pr2.doc  RK-05-2007-05pr2upr1.doc
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-05-2007-05
NázevPodlimitní veřejná zakázka na stavební práce na akci "Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - rekonstrukce kuchyně"
Zpracoval H. Javůrková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuVe schváleném rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2007 je v Kapitole Nemovitý majetek, na položce Investice ve školství uvedena akce "Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - rekonstrukce kuchyně".
OM zajistil v roce 2006 zpracování projektové dokumentace na akci na základě schváleného stavebního záměru. Akce řeší rekonstrukci stravovacího provozu v domově mládeže na Žižkově ulici v Jihlavě podle požadavků platné legislativy včetně přístavby zázemí kuchyně a sociálního zařízení a venkovních úprav.
K zajištění realizace akce je nutné zadat veřejnou zakázku na stavební práce.
Návrh řešení Návrh předpokládá
* rozhodnout o způsobu zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce na akci "Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - rekonstrukce kuchyně" formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu se Základními údaji zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - rekonstrukce kuchyně" dle materiálu RK-05-2007-05, př. 1, která obsahuje požadavky a podmínky pro zpracování nabídky
* jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkce komise pro otevírání obálek a zvláštní komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-05-2007-05, př. 2; rada kraje jmenovitě určí členy Zastupitelstva kraje Vysočina a jejich náhradníky,
* uložit OM realizaci veřejné zakázky dle předloženého harmonogramu
.
K zadání veřejné zakázky OM navrhuje termíny a kritéria:
* zveřejnění oznámení zadávacího řízení v informačním systému: 5. 2. 2007
* konec lhůty pro podávání nabídek - 1. 3. 2007 v 10.00 hod.
* otevírání obálek - 1. 3. 2007 v 13.00 hod.
* zahájení prací - květen 2007
* dokončení prací - 10. 12. 2007
* kritérium hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena,
* splnění kvalifikace - v rozsahu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Základními údaji zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
StanoviskaRada kraje usnesením 1581/38/2005/RK schválila stavební záměr "Domov mládeže Jihlava - Rekonstrukce kuchyně" dle materiálu RK-38-2005-33, př. 1.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zadat podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na akci "Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - rekonstrukce kuchyně" formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu se Základními údaji zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-05-2007-05, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi veřejné zakázky na služby na akci "Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - rekonstrukce kuchyně", která bude současně plnit funkce komise pro otevírání obálek a zvláštní komise pro posouzení kvalifikace dle doplněného materiálu RK-05-2007-05, př. 2;
ukládá
odboru majetkovému, zajistit realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce na akci "Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - rekonstrukce kuchyně" na základě schváleného zadání v navržených termínech.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz