Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-53

RK-05-2007-53.doc  RK-05-2007-53pr1.tif  RK-05-2007-53pr2.tif  RK-05-2007-53pr3.tif  RK-05-2007-53pr4.tif  RK-05-2007-53pr5.doc
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-05-2007-53
NázevPodpora center talentované mládeže
Zpracoval P. Panovec
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina obdržel žádosti Krajského šachového svazu Vysočina, Krajského volejbalového svazu Vysočina a Krajského svazu ledního hokeje Vysočina o dotace na činnost center talentované mládeže. Žádný z žadatelů nemá právní subjektivitu, ale všichni jsou členy Krajského sdružení ČSTV Vysočina, které s předloženými projekty vyjádřilo souhlas a souhlasí s jejich financováním prostřednictvím svého účtu. Vyjádření Krajského sdružení ČSTV Vysočina jsou uvedena v materiálu RK-05-2007-53, př. 1. Všechna tato centra již na základě svých projektů obdržela dotace od kraje Vysočina v roce 2006. Popisy projektů na rok 2007 včetně podrobných rozpočtů jsou uvedena v materiálech
RK-05-2007-53, př. 2 - 4.
Rozpočet projektu Krajského šachového svazu Vysočina počítá s celkovými náklady ve výši 200 tis. Kč. Kraj Vysočina byl požádán o dotaci ve výši 100 tis. Kč.
Rozpočet projektu Krajského volejbalového svazu Vysočina počítá s celkovými náklady ve výši 270 tis. Kč. Kraj Vysočina byl požádán o dotaci ve výši 140 tis. Kč.
Rozpočet projektu Krajského svazu ledního hokeje Vysočina počítá s celkovými náklady ve výši 634 tis. Kč. Kraj Vysočina byl požádán o dotaci ve výši 507 200 Kč.
Návrh řešení Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 09/2006 ze dne 12. 12. 2006 usnesením č. 0545/09/2006/ZK rozpočet kraje na rok 2007. V kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu - Podpora sportu (§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost) - je vyčleněna částka 740 tis. Kč na podporu sportovních center talentované mládeže.
Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje na základě tohoto schváleného rozpočtu a posouzení projektů radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace Krajskému sdružení ČSTV Vysočina pro Krajský šachový svaz Vysočina ve výši 100 tis. Kč, Krajský volejbalový svaz Vysočina ve výši 140 tis. Kč a Krajský svaz ledního hokeje Vysočina ve výši 500 tis. Kč na podporu finančního zabezpečení jejich projektů. O těchto dotacích musí rozhodnout zastupitelstvo kraje, protože celková výše dotací z rozpočtu kraje Vysočina pro Krajské sdružení ČSTV Vysočina v roce 2007 přesáhne 200 tis. Kč.
Při poskytnutí této dotace bude postupováno dle pravidla de minimis. Vzor smlouvy o poskytnutí dotace (viz materiál RK-05-2007-53, př. 5).
StanoviskaEkonomický odbor:
Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 byla v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost, položka Podpora koordinace výchovy sportovní mládeže schválena částka 740 tis. Kč.Komise pro sport a volný čas:
Komise zasedá v pondělí 5. 2. 2007. Z tohoto důvodu bude stanovisko komise sděleno přímo na zasedání zastupitelstva kraje.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci Krajskému sdružení ČSTV Vysočina, IČ 70927511 ve výši 740 tis. Kč. Z této dotace obdrží Krajský šachový svaz Vysočina 100 tis. Kč, Krajský volejbalový svazu Vysočina 140 tis. Kč a Krajský svaz ledního hokeje Vysočina 500 tis. Kč na podporu finančního zabezpečení jejich projektů dle materiálu RK-05-2007-53, př. 5.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín březen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz