Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-27

RK-05-2007-27.doc  RK-05-2007-27pr1.doc  RK-05-2007-27pr2.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-05-2007-27
NázevZáměr projektu zaměřený na úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
Zpracoval O. Wiesnerová
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuDne 1. listopadu 2006 ministr životního prostředí schválil návrh programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013 (dále jen "OP ŽP"), jenž vytváří rámec pro přípravu projektů se zaměřením na zlepšení stavu jednotlivých složek životního prostředí. Tento programový dokument byl následně dne 15. listopadu 2006 projednán a schválen vládou ČR. OP ŽP rozpracovává prioritu "Ochrana a zlepšení kvality ŽP" prioritní osy "Životní prostředí a dostupnost" Národního rozvojového plánu pro období 2007 - 2013, jejímž cílem je zlepšení kvality životního prostředí jako nutného předpokladu atraktivnosti a konkurenceschopnosti státu a jeho regionů při využití inovačních efektů politiky životního prostředí pro udržitelný rozvoj. Navazuje na prioritu "Životní prostředí a dostupnost dopravy" Národního strategického referenčního rámce ČR 2007-10013 (NSRR).

Z analýzy současného stavu obecně v ČR vyplynuly následující hlavní problémy a rizika v oblasti životního prostředí, z nichž se předkládaného materiálu týkají především
- vysoká energetická a materiálová náročnost ekonomiky,
- překračování imisních limitů pro ochranu zdraví lidí pro prachové částice,
- vysoké měrné emise oxidů síry a oxidu uhličitého,
- technická zastaralost významných skupin zdrojů spojená s vysokými emisemi škodlivin do ovzduší.

Operační program životní prostřední obsahuje celkem 9 prioritních os, z nichž úspor energie se týká prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie. Globálním cílem prioritní osy je podpora obnovitelných zdrojů energie a využití úspor energie přispívajících k udržitelnému rozvoji společnosti. Realizace tak přispívá k naplňování jak Národního lisabonského programu 2005 - 2008, tak Státní politiky životního prostředí 2004 - 2010. Mezi prioritní opatření patří maximalizace energetické a materiálové efektivnosti a racionálního využití zdrojů. Důraz bude kladen na zvyšování účinnosti užití energie, využití obnovitelných zdrojů energie, využití druhotných energetických zdrojů v průmyslu, rozvoj energetického využití odpadů a výrobu tepla z biomasy.
Udržitelné využívání obnovitelných zdrojů energie (dále jen "OZE") a realizace úspor energie přispívá k šetrnému využívání přírodních zdrojů, diverzifikaci nabídky energie a snižování energetické náročnosti a tím k udržitelnému rozvoji. Ve svém důsledku pomáhá ke snižování zátěže životního prostředí neboť vyšším využíváním OZE a realizací úspor energie lze nahradit spalování fosilních paliv (neobnovitelných zdrojů) se všemi negativními vlivy.
Oblasti podpory jsou v souladu s prioritami Státní politiky životního prostředí schválené usnesením vlády České republiky č. 38/2001 a Státní energetické koncepce schválené usnesením vlády ČR č. 211 ze den 10. března 2004. Prioritami jsou vyšší využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, maximální energetické a elektroenergetické efektivnosti a prosazování úspor.

Oblast podpory prioritní osy s označením 3. 2. - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla je zaměřena na úspory energie v oblasti konečné spotřeby energie, zejména energie na vytápění objektů nepodnikatelské sféry. Mezi vhodné a podporované aktivity patří:
- zateplovací systémy budov,
- řešení výplní otvorů (výměna oken apod.),
- zrušení tepelných mostů,
- měření a regulace,
- zvýšení účinnosti energetických systémů budov,
- instalace zařízení na využívání odpadního tepla k výrobě tepelné či elektrické energie.

Všeobecným cílem plánovaného projektu je dosažení operačních cílů opatření priority 3 OP ŽP, oblast podpory 3.2. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla. Specifickým cílem projektu jsou úspory energií v objektech ve vlastnictví kraje a v organizacích zřizovaných krajem. Na základě energetického auditu dokončeného v roce 2006 zpracoval Odbor majetkový Krajského úřadu kraje Vysočina seznam objektů ve vlastnictví kraje a jím zřizovaných organizací dle materiálu RK-05-2007-27, př. 1, které jsou nejvhodnější pro realizaci úspor energií.
Projekt bude řešit zateplování budov, řešení výplní otvorů, instalace systémů měření a regulace. Předpoklad úspor je cca 30 % ze stávajících hodnot.
Vzhledem k tomu, že do této chvíle není z hlediska veřejné podpory vyjasněna otázka nemocnic, zda se jedná o ziskové či neziskové organizace, jakožto možné příjemce podpory ve smyslu čl. 87 a násl. Smlouvy o ES, vypracoval Odbor majetkový Krajského úřadu kraje Vysočina dvě varianty seznamu vhodných objektů dle materiálu RK-05-2007-27, př. 1. Varianta "A" předpokládá realizaci projektu zateplení i na objektech nemocnic, varianta "B" nezahrnuje nemocnice a bude realizována v případě, že stanovisko Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (dále jen "ÚHOS") stanoví nemocnice jako nepřijatelné pro čerpání podpory z fondů EU v neomezené výši. Dle vyjádření Ministerstva životního prostředí ČR bude do konce února známo stanovisko ÚHOS k otázce veřejné podpory na objektech nemocnic. Aby bylo možné včas zpracovat projekt a předložit žádost o podporu z fondů EU k řídícímu orgánu OP ŽP na výše popsaný záměr, je nutné zadat vypracování stavebně technické dokumentace na jednotlivé stavební objekty a studii proveditelnosti. Projektový tým a časový harmonogram je uveden v příloze RK-05-2007-27, př. 2.
Návrh řešení Na základě výše uvedeného popisu navrhujeme zahájit práce ve fázi formulace projektu - viz příloha RK-05-2007-27, př. 2. V rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2007 nejsou schváleny finanční prostředky pro zadání stavebně technické dokumentace a studie proveditelnosti tohoto projektu.

Pro zajištění vstupních podmínek, pro úspěšnou přípravu těchto projektů existuje pracovní skupina, která se řídí harmonogramy obsaženými v materiálu RK-05-2007-27, př. 2. Na koordinaci přípravy projektů se budou spolupodílet Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen "ORR"), Odbor životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen "OŽP") a Odbor majetkový Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen "OM"). Veškeré práce na přípravě projektů budou koordinovány tak, aby bylo v co možná nejvyšší míře zabezpečeno předložení projektu v období od roku 2007 do roku 2009.Rozdělení koordinačních činností v rámci přípravy projektů je následující:
ORR - zmapování zdrojů z dostupných operačních programů, konzultace s řídícími orgány operačních programů, pomoc OŽP v základní formulaci žádostí a řízení projektu, pomoc při vlastním vypracování žádosti předkládané do operačního programu a konzultace v otázkách studií proveditelnosti, supervize nad všemi otázkami ve fázi formulace a řízení projektu.
OŽP - zpracování žádostí, zajištění expertního zpracování studií proveditelnosti, koordinace a řízení činností souvisejících s povinnostmi vůči řídícím orgánům operačního programu. OŽP dále ve spolupráci s Odborem ekonomickým Krajského úřadu kraje Vysočina zajistí závěrečné finanční vyhodnocení projektu.
OM - zpracování podkladů v záležitostech majetkoprávních, zajištění projektové a další technické a obchodní přípravy akcí, veřejných zakázek, řízení fyzické realizace zakázek, zajištění inženýrského dohledu nad plněním zakázek.
StanoviskaOM souhlasí s návrhem usnesení
OŽP souhlasí s usnesením
ORR souhlasí s návrhem usnesení
OE nemá námitky k předloženému materiálu.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
návrh postupu na zabezpečení přípravy projektu kraje Vysočina v oblasti úspory energií v organizacích zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-05-2007-27, př. 1, který by měl být předložen do Operačního programu Životní prostředí v období od 2007 do 2009;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 6 mil. Kč na zvláštní účet kraje Realizace úspor energie s tím, že převod prostředků bude probíhat postupně v letech 2007 - 2008;
ukládá
Odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina, Odboru majetkovému Krajského úřadu kraje Vysočina a Oboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina připravit projekt uvedený v materiálu RK-05-2007-27, př. 1 k předložení do Operačního programu Životní prostředí.
Odpovědnost OŽP, OM, ORR
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz