Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-09

RK-05-2007-09.doc  RK-05-2007-09pr1.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-05-2007-09
NázevKácení stromů v k. ú. Svařenov
Zpracoval Z. Maštera
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuSvaz vodovodů a kanalizací Žďársko (dále jen SVAK Žďársko) hodlá realizovat novostavbu vodovodu Svařenov - prodloužení vodovodního řadu "3" (dále jen "stavba"). Na tuto stavbu vydal MěÚ Velké Meziříčí, odb. ŽP platné stavební povolení.
V uvedené lokalitě se nachází pozemek par. č. 943/1-ost. pl., silnice v k. ú. a obci Svařenov, který je ve vlastnictví kraje Vysočina a byl svěřen do správy organizaci s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Na tomto pozemku rostou mimo jiné 2 smrky, bránící provedení výše uvedené stavby. Ve stavebním povolení je k této problematice uvedeno, že nesmí dojít k hloubení výkopů v kořenové zóně dřevin a dále, že výkop musí být proveden ručně a nejméně 2,5 m od paty kmene stromů.
Protože dle sdělení investora - SVAK Žďársko - nelze v uvedené lokalitě z prostorových důvodů dodržet tyto podmínky vzhledem k tomu, že se jedná o úzký pás pozemku, obrátil se tento žadatel na kraj se žádostí o souhlas s pokácením těchto stromů. Žádost o pokácení těchto stromů je předjednána s OŽP MÚ Velké Meziříčí s tím, že případná žádost vlastníka pozemku, na němž se stromy nachází o pokácení uvedených stromů bude kladně vyřízena. Žadatel souhlasí s převzetím nákladů na náhradní výsadbu.
Návrh řešení Odbor majetkový vzhledem k tomu, že stavební povolení na uvedenou stavbu již nabylo právní moci, z důvodu umožnění pokračování výstavby vodovodu Savařenov a vzhledem k již předjednanému řešení na OŽP MÚ Velké Meziříčí doporučuje radě kraje vyhovět žádosti SVAK Žďársko.
Návrh usnesení předpokládá
* rozhodnout podat OŽP MÚ Velké Meziříčí žádost o pokácení dvou smrků, rostoucích na pozemku par. č. 943/1 v k. ú. a obci Svařenov;
* rozhodnout uzavřít dohodu o převzetí nákladů spojených s pokácením 2 smrků, rostoucích na pozemku par. č. 943/1 v k. ú. a obci Svařenov.
StanoviskaRozhodnutí OŽP MÚ Velké Meziříčí č.j. ŽP/25830/2006/770-vrano ze dne 8. 12. 2006 (stavební povolení).
Souhlasné stanovisko KSÚS, příspěvková organizace, Provoz Žďár nad Sázavou ze dne 25. 1. 2007.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* podat OŽP MÚ Velké Meziříčí žádost o pokácení dvou smrků, rostoucích na pozemku par. č. 943/1 v k. ú. a obci Svařenov;
* uzavřít dohodu mezi krajem Vysočina a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko o převzetí nákladů spojených s pokácením 2 smrků, rostoucích na pozemku par. č. 943/1 v k. ú. a obci Svařenov dle materiálu RK-05-2007-09 př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín únor 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz