Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-02

RK-05-2007-02.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-05-2007-02
NázevMajetkoprávní příprava stavby silnice "II/353 Bohdalov - obchvat" návrh na změnu usnesení
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je investorem silničních staveb na silnicích II. a III. třídy. Jednou z připravovaných staveb je "II/353 Bohdalov - obchvat". Usnesením 0196/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 schválilo zastupitelstvo kraje nabytí pozemků pro stavbu silnice "II/353 Bohdalov - obchvat" do svého vlastnictví v rozsahu dle materiálu ZK-03-2005-33, př.1. Následně bylo uvedené usnesení změněno usnesením 0374/06/2005/ZK a usnesením 0112/02/2006/ZK. Mezi pozemky uvedenými ve zmiňované příloze byly i parcely č. 2193/15 zapsaná na listu vlastnictví č. 10 002 ČR - Pozemkový fond ČR a par. č. 2192/9, par. č. 2192/15, par. č. 2192/22, par. č. 2192/23 zapsané na listu vlastnictví č. 60 000 ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a par. č. 2194/2 zapsaná na listu vlastnictví č. 220 pro Jaroslava a Marii Krčálovi. Pozemek par. č. 2192/15 byl následně dle geometrického plánu číslo 463-2005086/2005 rozdělen na par. č. 2192/37 a par. č. 2192/36 v k. ú. Bohdalov. Pozemky k nimž byl příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových byly následně jako součást zemědělského půdního fondu převedeny do správy nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkovému fondu České republiky. Vzhledem k tomu, že se u všech těchto pozemků jedná o majetek, jehož původním vlastníkem byla církev, jejich převody jsou blokovány na základě ust. § 29 zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění. Aby bylo možné předmětné pozemky do vlastnictví kraje Vysočina získat, požádal odbor majetkový Krajského úřadu kraje Vysočina Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou o zahájení jednoduché pozemkové úpravy. Obvod pozemkové úpravy tvořily výše uvedené pozemky jehož původním vlastníkem byla církev a pozemky ve vlastnictví obce Bohdalov. V současné době nabylo rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Žďár nad Sázavou právní moci a vlastníkem pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 2193/15, par. č. 2192/9, par. č. 2192/37, par. č. 2192/36, par. č. 2192/22 a par. č. 2192/23 v k.ú. Bohdalov se stala obec Bohdalov.
Vlastníci pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 2194/2 Jaroslav a Marie Krčálovi odmítli pozemek kraji Vysočina za schválenou cenu prodat. Po dalších jednáních bylo s oběma vlastníky dohodnuto, že předmětný pozemek smění za jiný pozemek ve vlastnictví obce Bohdalov. Tato směna proběhla a vlastníkem pozemku par. č. 2194/2 v k.ú. Bohdalov je obec Bohdalov.
Se zahájením jednoduché pozemkové úpravy i s provedením směny pozemků s Jaroslavem Krčálem a Marií Krčálovou však obec Bohdalov souhlasila pouze za podmínky, že od ní následně kraj Vysočina předmětné pozemky vykoupí za schválené kupní ceny, tj. za 50,- Kč/m2.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje k zajištění majetkoprávní přípravy doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0196/03/2005/ZK ve znění usnesení 0374/06/2005/ZK a usnesení 0112/02/2006/ZK tak, že v materiálu ZK-03-2005-33, př.1 se uvedou nová parcelní čísla vykupovaných pozemků a jejich nový vlastník - obec Bohdalov. Na základě této změny kraj Vysočiny koupí předmětné pozemky od obce Bohdalov za cenu 50,- Kč/m2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0196/03/2005/ZK ve znění usnesení 0374/06/2005/ZK a usnesení 0112/02/2006/ZK tak, že:
* v materiálu ZK-03-2005-33, př. 1 se místo pozemku par. č. 2192/15 v k. ú. Rudolec uvedou pozemky par. č. 2192/37 trvalý travní porost o výměře 1016 m2 a par. č. 2192/36 trvalý travní porost o výměře 244 m2 oba v k. ú. Bohdalov a u pozemků par. č. 2193/15, par. č. 2192/9, par. č. 2192/37, par. č. 2192/36, par. č. 2192/22, par. č. 2192/23 a par. č. 2194/2 vše v k. ú. Bohdalov se místo ČR - Pozemkového fondu ČR, ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Jaroslava Krčála a Marie Krčálové uvádí nový vlastník obec Bohdalov;
* pozemky par. č. 2193/15, par. č. 2192/9, par. č. 2192/37, par. č. 2192/36, par. č. 2192/22, par. č. 2192/23 a par. č. 2194/2 vše v k. ú. Bohdalov budou převedeny z vlastnictví obce Bohdalov do vlastnictví kraje Vysočina úplatně za cenu 50,- Kč/m2;
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 13. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz