Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-38

RK-05-2007-38.doc  RK-05-2007-38pr1.doc  RK-05-2007-38pr2.doc
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-05-2007-38
NázevDodatek č. 1 k Pravidlům Rady kraje Vysočina č. 1/04 pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění
Zpracoval M. Magrot
Předkládá H. Kubíček
Počet příloh
Popis problémuRada kraje Vysočina schválila usnesením č. 1387/36/2004/RK dne 19. 10. 2004 Pravidla pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění (dále jen "pravidla") - viz materiál RK-05-2007-38, př. 1.
S účinností od 1. 1. 2007 bylo dne 15. 12. 2006 přijato Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis, které nahrazuje Nařízení Komise (ES) č. 69/2001, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis. V této souvislosti dochází k úpravě vybraných částí pravidel, v nichž se nahradí číselné označení Nařízení Komise (ES) z č. 69/2001 na č. 1998/2006, a dále se změní částka poskytnuté podpory ze 100 000 EUR na 200 000 EUR.
Nařízení 1998/2006 změnilo pravidla pro poskytování podpor de minimis. K hlavním změnám patří zvýšení limitu podpory de minimis ze 100 000 EUR na 200 000 EUR, faktické zkrácení lhůty, za kterou se částka de minimis sčítá, ze tří let (počítáno "klouzavě") na 3 rozpočtové roky, a došlo k rozšíření oblastí, na které lze de minimis poskytovat (zpracování a uvádění zemědělských výrobků na trh, doprava). Tzn. úprava je pro příjemce výhodnější.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu kraje Vysočina navrhuje Radě kraje Vysočina schválit úpravu platných pravidel formou Dodatku č. 1, ve kterém bude zohledněna změna komunitárního práva EU. Dodatek č. 1 pravidel je obsažen v materiálu
RK-05-2007-38, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Dodatek č. 1 k Pravidlům Rady kraje Vysočina č. 1/04 pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění v souladu s materiálem RK-05-2007-38, př. 2.
Odpovědnost OKPP
Termín 13. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz