Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-25

RK-05-2007-25.doc  RK-05-2007-25pr1a.doc  RK-05-2007-25pr1b.doc  RK-05-2007-25pr2.tif  RK-05-2007-25pr3.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-05-2007-25
NázevVzor Dodatku Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 2004 - 2006 v rámci podopatření 4.2.2 SROP
Zpracoval V. Kotrbová, I. Malá
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuOddělení Sekretariátu regionální rady Regionu soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod před svým zánikem administrovalo kofinancování individuálních projektů předkládaných v rámci Společného regionálního operačního programu na léta 2004 - 2006 v podopatření 4.2.2 - Podpora místní infrastruktury cestovního ruchu a realizovaných na území kraje Vysočina.
Zastupitelstvo kraje Vysočina (dále jen "Zastupitelstvo") schválilo usnesením č. 335/05/2004/ZK ze dne 29. 9. 2004 uvolnění finančních prostředků z Fondu strategických rezerv maximálně do celkové výše 6 mil. Kč za účelem spolufinancování individuálních projektů předkládaných v rámci Společného regionálního operačního programu na léta 2004 - 2006 (dále jen "SROP") v podopatření 4.2.2 - Podpora místní infrastruktury cestovního ruchu (dále jen "podopatření 4.2.2.") a realizovaných na území kraje Vysočina, přičemž krajské spolufinancování jednotlivých projektů, které budou Regionální radou Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod (dále jen "Regionální rada") doporučeny k uzavření smlouvy o financování ze SROP, bude činit maximálně 10 % z jejich uznatelných nákladů.
Usnesením č. 0388/06/2005/ZK schválilo Zastupitelstvo vzor Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 2004 - 2006 (dále jen "Smlouva o poskytnutí podpory") a poskytnutí finanční podpory za podmínek uvedených ve vzoru Smlouvy pro projekty podané do 1. kola výzvy SROP v podopatření 4.2.2, a to obci Bratřice na projekt Turistická ubytovna Bratřice (číslo projektu CZ.04.1.05/4.2.00.1/0008) a městu Bystřici nad Pernštejnem na projekt Turistické centrum Bystřice nad Pernštejnem (číslo projektu CZ.04.1.05/4.2.00.1/0025) a dále usnesením č. 0347/06/2006/ZK schválilo Zastupitelstvo vzor Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 2004 -2006 (dále jen "Smlouva o poskytnutí podpory") a poskytnutí finanční podpory za podmínek uvedených ve vzoru Smlouvy pro projekty podané do 3. kola výzvy SROP v podopatření 4.2.2, a to městu Žirovnice na projekt Žirovnice - regenerace zámeckého špýcharu (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1349), městu Bystřice nad Pernštejnem na projekt Návštěvnické centrum a informační systém cestovního ruchu Bystřicka (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1372), městu Telči na projekt Rozvoj turistické infrastruktury v Telči (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1454) a obci Těchobuzi pro projekt Probouzení Těchobuze (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1355). Všechny Smlouvy na projekt již byly podepsány a projekt obce Bratřice byl již z krajského rozpočtu proplacen.
V průběhu provádění kontrol bylo u výše uvedených projektů zjištěno, že úprava povinností příjemce podpory obsažená ve Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu RK-05-2007-25, př. 1 (Čl.VII Podmínky použití finanční podpory. Práva a povinnosti Příjemce finanční podpory, odst. 7 (8) - "... Úhrada celkových nákladů projektu musí být provedena nejpozději do doby ukončení realizace projektu SROP.") je přísnější, než úprava povinností konečného příjemce nastavených Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v Rozhodnutí a Smlouvě o financování projektu dle materiálu RK-05-2007-25, př. 2 (Čl. VI Finanční a právní náležitosti pomoci), které tuto podmínku neobsahuje. Touto situací se kraj Vysočina dostává do rizika, že nebude moci proplatit prostředky, které byly vynaloženy po datu ukončení projektu stanoveném ve Smlouvě o poskytnutí podpory, tudíž nebude moci být dodrženo 10% spolufinancování projektů, ke kterému se kraj zavázal.

Usnesení č. 335/05/2004/ZK:
Zastupitelstvo kraje schvaluje uvolnění finančních prostředků z Fondu strategických rezerv maximálně do celkové výše 6 mil. Kč za účelem spolufinancování individuálních projektů předkládaných v rámci Společného regionálního operačního programu v podopatření 4.2.2 - Podpora místní infrastruktury cestovního ruchu pro programovací období 2004 až 2006, přičemž krajské spolufinancování jednotlivých projektů, které budou Regionální radou Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod doporučeny k uzavření smlouvy o financování ze SROP, bude činit maximálně 10 % z jejich uznatelných nákladů.
Usnesení č. 0388/06/2005/ZK:
Zastupitelstvo kraje schvaluje vzor Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu ČR na léta 2004 - 2006 dle materiálu ZK-06-2005-40, př. 1; poskytnutí finanční podpory za podmínek uvedených ve vzoru Smlouvy o spolufinancování pro projekty podané do Společného regionálního operačního programu ČR na léta 2004 - 2006 v podopatření 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu a to ve výši:
- 398 371,- Kč obci Bratřice na projekt Turistická ubytovna Bratřice (číslo projektu CZ.04.1.05/4.2.00.1/0008); - 1 563 765,- Kč Městu Bystřici nad Pernštejnem na projekt Turistické centrum Bystřice nad Pernštejnem (číslo projektu CZ.04.1.05/4.2.00.1/0025);
· převod finančních prostředků ve výši 398 371,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet regionální a místní infrastruktura cestovního ruchu, podopatření 4.2.2. SROP.
Usnesení č. 0347/06/2006/ZK:
Zastupitelstvo kraje schvaluje vzor Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 2004 - 2006 ve znění materiálu ZK-06-2006-13, př. 1upr1; poskytnutí finanční podpory za podmínek uvedených ve vzoru Smlouvy o spolufinancování pro projekty podané do Společného regionálního operačního programu ČR na léta 2004 - 2006 ve znění materiálu ZK-06-2006-13, př. 1upr1, a to ve výši: - 895 045,- Kč na projekt Žirovnice - regenerace zámeckého špýcharu (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1349); - 237 993,- Kč na projekt Návštěvnické centrum a informační systém cestovního ruchu Bystřicka, (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1372); - 870 142, 50 ,- Kč pro projekt Rozvoj turistické infrastruktury v Telči, (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1454; - 650 644,- Kč pro projekt Probouzení Těchobuze, (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1355); převod finančních prostředků ve výši 2 653 824,50 ,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet regionální a místní infrastruktura cestovního ruchu, podopatření 4.2.2. SROP.
Návrh řešení Z důvodu zajištění povinností kraje Vysočina kofinancovat z 10% individuální projekty v rámci podopatření 4.2.2 SROP vypracoval Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina vzor Dodatku Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 2004 - 2006 (dále jen "Dodatek Smlouvy") dle materiálu RK-05-2007-25, př. 3 a navrhuje uzavření tohoto Dodatku Smlouvy se všemi příjemci, u kterých dosud neproběhlo vyplacení podpory. Dodatkem Smlouvy byla ze Smlouvy o poskytnutí finanční podpory vypuštěna podmínka hrazení všech výdajů projektu před datem ukončení realizace.

Dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o poskytování dotací v hodnotě nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit vzor Dodatku Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 2004 - 2006 mezi krajem Vysočina a:
- městem Bystřicí nad Pernštejnem, se sídlem Masarykovo náměstí 57, 59301 Bystřice nad Pernštejnem, IČ 00294136 na projekt Turistické centrum Bystřice nad Pernštejnem (číslo projektu CZ.04.1.05/4.2.00.1/0025);
- městem Žirovnice, se sídlem Cholunská 665, 39468 Žirovnice, IČ 00249505 na projekt Žirovnice - regenerace zámeckého špýcharu (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1349);
- městem Bystřice nad Pernštejnem, se sídlem Masarykovo náměstí 57, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ 00294136 na projekt Návštěvnické centrum a informační systém cestovního ruchu Bystřicka (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1372);
- městem Telčí, se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 10, 58856 Telč, IČ 00286745 na projekt Rozvoj turistické infrastruktury v Telči (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1454);
- obcí Těchobuzí, se sídlem Těchobuz 60, 39501 Pacov, IČ 00584061 pro projekt Probouzení Těchobuze (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1355)
dle materiálu RK-05-2007-25, př. 3.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
Termín 31. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz