Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-67

RK-05-2007-67.doc
Číslo materiálu67
Číslo jednacíRK-05-2007-67
NázevProdej pozemků v k. ú. a obci Jihlava
Zpracoval F. Vak
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuNa odbor majetkový se obrátily společnosti SILSTAP - silniční stavební práce, s. r. o. a SILKO s. r. o., obě z Jihlavy a požádali o posouzení možnosti prodeje části pozemku par. č. 1121/29 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 600 m2 v k. ú. a obci Jihlava, který je součástí areálu příspěvkové organice kraje s názvem Správa a údržba silnic Jihlava, respektive Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Na základě usnesení rady kraje 1718/36/2006 byla žadatelům nabídnuta ještě část pozemku par. č. 1121/137, protože v případě prodeje požadované části pozemku par. č. 1121/29 by byla část pozemku par. 1121/137 pro správce majetku nevyužitelná. Pozemky par. č. 1121/29 a par. č. 1121/137 jsou ve vlastnictví kraje Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí ministra dopravy a spojů ze dne 10. září 2001 č. j. 3796/01-9-KM. Usnesením zastupitelstva kraje 083/07/01/ZK ze dne 20. 12. 2001 byl svěřen do správy výše uvedené příspěvkové organizace. U Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Jihlava, je veden v katastru nemovitostí pro uvedené katastrální území a obec na listu vlastnictví č. 1078.
Uvedené firmy mají v současné době pronajaty kancelářské prostory v administrativní budově SÚS Jihlava. Svojí činností pomáhají zajišťovat této organizaci údržbové práce na silniční síti kraje. Z důvodu připravované restrukturalizace SÚS v kraji Vysočina byla firmám doručena výpověď z nájmu ke dni 31. 1. 2007. Na základě této skutečnosti požádali o posouzení možnosti prodeje jimi vytipovaného pozemku vhodného k výstavbě objektu společností, který by byl sestaven z mobilních buněk. K požadované části pozemku budou mít zajištěn samostatný přístup po pozemcích par. č. 1121/142 a 1121/30 v k. ú. a obci Jihlava, které jsou v jejich vlastnictví. Pozemek par. č. 1121/142 sousedí přímo s požadovanou částí pozemku par. č. 1121/29. Záměr společností byl projednáván se SÚS Jihlava, která se k možnosti prodeje požadovaného pozemku vyjádřila kladně a vyslovila souhlas s umístěním předpokládané stavby na tomto pozemku. Požadovanou část pozemku majetkový správce nevyužívá a pro další jeho činnost je nepotřebná.
Návrh řešení Uváděné části pozemku par. č. 1121/29 a par. č. 1121/137 byly na náklad žadatele geometricky zaměřeny. Podle geometrického plánu se jedná o díl "a" o výměře 600 m2 oddělený z pozemku par. č. 1121/29 a o díl "b" o výměře 41 m2 oddělený z pozemku par. č. 1121/137, které byly sloučeny do pozemku označeného novým par. č. 1121/163 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 641 m2 v k. ú. a obci Jihlava.
Vzhledem k tomu, že nově zaměřený pozemek je dle vydaného stanoviska majetkového správce pro něj nevyužitelný a nepotřebný, navrhuje OM nově zaměřený pozemek žadatelům úplatné převést za kupní cenu 700,-Kč/m2, tj. celkem 448 700 Kč. Návrh přímého prodeje žadatelům vychází ze skutečnosti, že žadatelé jsou vlastníky sousedního pozemku a ustanovení čl. 2 odst. 3 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina umožňuje takovýto prodej. Při stanovení kupní ceny vzal OM v úvahu, že prodávané pozemky se nacházejí v okrajové části města a to, že přístup k těmto pozemkům je možný pouze po pozemku ve vlastnictví žadatelů. Cenu úřední (administrativní) znalec stanovil ve výši 422 Kč/m2. Záměr prodeje by v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, zveřejněn po dobu 30 dnů zveřejněn na úřední desce krajského úřadu. V této době neprojevil o tyto pozemky zájem žádný jiný zájemce.O záměru prodeje byl písemně informován primátor města Jihlavy.
V případě, že dojde k prodeji pozemků, budou pozemky dodatkem ke zřizovací listině vyjmuty ze správy majetkového správce.
Návrh usnesení předpokládá doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout převést úplatně pozemek par. č. 1121/163 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 641 m2 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společností SILSTAP - silniční stavební práce, s. r. o. a SILKO s. r. o., obě z Jihlavy za kupní cenu 448 700 Kč.
StanoviskaRada kraje usnesením 1718/36/2006/RK souhlasila se stavbou provedenou sestavením mobilních buněk a inženýrských sítí na částech pozemků par. č. 1121/29 ostatní plocha, manipulační plocha a par. č. 1121/137 ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. a obci Jihlava a rozhodla zveřejnit záměr kraje prodat části pozemků par. č. 1121/29 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 600 m2 a par. č. 1121/137 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 30 m2 v k. ú. a obci Jihlava.

Kladné stanovisko k prodeji části pozemků par. č. 1121/29 a par. č. 1121/137 v k. ú. a obci Jihlava a k vydání souhlasu se stavbou na těchto pozemcích vydané Správou a údržbou silnic Jihlava, se kterým souhlasí odvětvový odbor. KSÚS Vysočiny vyjádřením k oddělovacímu GP ze dne 25. 1. 2007 znovu prodej pozemku par. č. 1121/163 v k. ú. Jihlava znovu odsouhlasila.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést úplatně pozemek par. č. 1121/163 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 641 m2 zaměřený geometrickým plánem č. 4083-11416/2006 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví kraje Vysočina do spoluvlastnictví společností SILSTAP - silniční stavební práce - IČ:25334611, s. r. o. a SILKO s. r. o. - IČ:60755075, obě z Jihlavy za kupní cenu 448 700 Kč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 13. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz