Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-35

RK-05-2007-35.doc  RK-05-2007-35pr1.xls
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-05-2007-35
NázevFinanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2007
Zpracoval H. Martinů
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuDotace ze státního rozpočtu České republiky jsou obcím poskytovány dle § 19 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů prostřednictvím krajů, v jejichž obvodu příslušné obce leží, pokud není zákonem stanoveno jinak. Uvedenou činnost kraje vykonávají v přenesené působnosti.
Dne 13. prosince 2006 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR zákon č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007. Součástí tohoto zákona jsou finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 7 k zákonu).
V kraji Vysočina je finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2007 stanoven ve výši 499 261 tis. Kč v předepsané struktuře dotací (příspěvek na výkon státní správy - 417 486 tis. Kč, příspěvek na školství - 81 775 tis. Kč). Od roku 2007 nejsou v rámci finančních vztahů rozpočtovány dotace na domovy důchodců, dotace na ústavy sociální péče a dotace na sociální dávky.
Návrh řešení Ekonomický odbor provedl rozpis finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina dle jednotlivých dotačních titulů na základě stanovených kritérií a propočtových ukazatelů pro alokaci příspěvků na rok 2007 (Příloha 1 materiálu). Rozpis těchto dotačních titulů byl obcím písemně oznámen v polovině měsíce ledna 2007 a v průběhu roku jim budou dotace postupně uvolňovány v měsíčních zálohách.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2007 dle materiálu RK-05-2007-35, př. 1.
Odpovědnost ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz