Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-36

RK-05-2007-36.doc  RK-05-2007-36pr1.doc
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-05-2007-36
NázevStatut Fondu strategických rezerv Vysočiny
Zpracoval J. Kopecká
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuDne 17. 6. 2003 byl usnesením zastupitelstva kraje Vysočina č. 103/03/2003/ZK schválen Statut Fondu strategických rezerv Vysočiny (dále jen "Fond strategických rezerv"). Fond strategických rezerv je mimorozpočtový peněžní fond, který slouží k financování výdajů spojených zejména s finančně náročnými projekty, převážně projekty spolufinancovanými z prostředků Evropské unie (dále jen "evropské projekty"). S ukončením prvního plánovacího období evropských projektů, kdy již dochází a dále bude docházet k ukončení realizace projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie, vyvstala potřeba řešit převod finančních prostředků, které zbyly na zvláštním účtu evropského projektu po ukončení realizace projektu, případně etapy projektu, zpět do Fondu strategických rezerv, tak aby bylo možno vrácené finanční prostředky dále použít na předfinancování dalších evropských projektů. Tato potřeba vyžaduje doplnění statutu v Čl. 3 tedy v části týkající se tvorby Fondu strategických rezerv. Pravomoc týkající se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů po ukončení realizace projektu, případně etapy projektu, do Fondu strategických rezerv byla radě kraje svěřena zastupitelstvem kraje na zasedání dne 12. 12. 2006 usnesením č. 0545/09/2006/ZK.
Návrh řešení Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem odbor ekonomický navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhradit si schválení a schválit Statut Fondu strategických rezerv Vysočiny dle přílohy materiálu RK-05-2007-36, př. 1.
StanoviskaStatut Fondu strategických rezerv Vysočiny byl projednán na jednání finančního výboru dne 24. 1. 2007.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vyhradit si schválení Statutu Fondu strategických rezerv Vysočiny;
* schválit Statut Fondu strategických rezerv Vysočiny dle materiálu RK-05-2007-36, př. 1.
Odpovědnost ekonomický odbor
Termín 28. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz