Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-47

RK-05-2007-47.doc  RK-05-2007-47pr1.xls
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-05-2007-47
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - dotace soukromým školám a školským zařízením
Zpracoval Z. Pavelcová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuKrajský úřad dle § 162 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), poskytuje soukromým školám a školským zařízením dotaci v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem a kontroluje její využití. Rozsah a podmínky poskytování této dotace stanoví zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, v platném znění. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT ČR) poskytuje na zvláštní účet kraje čtvrtletní zálohy na pokrytí těchto dotací. Poskytnutá částka ve výši 38 120 tis. Kč představuje zálohu na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2007.
Návrh řešení Radě kraje je navrhováno:
* schválit zvýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT ČR pro soukromé školy a školská zařízení na 1. čtvrtletí roku 2007 ve výši 38 120 tis. Kč
StanoviskaEkonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (pol. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Školství, mládeže a sportu o účelovou dotaci MŠMT ČR ve výši 38 120 tis. Kč určenou pro dofinancování soukromých škol a školských zařízení na 1. čtvrtletí 2007 dle materiálu
RK-05-2007-47, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín leden 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz