Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-29

RK-05-2007-29.doc  RK-05-2007-29pr1.doc  RK-05-2007-29pr1upr1.doc  RK-05-2007-29pr2.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-05-2007-29
NázevFOND VYSOČINY- Návrh grantového programu Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007-I
Zpracoval O. Wiesnerová
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuPodpora malých podniků je standardní součástí hospodářské politiky zemí EU. Podpora je cílena na překonávání objektivních nevýhod malých podniků ve srovnání s velkými podniky (zejména horší přístup ke kapitálu a relativně vyšší náklady vstupu na nové trhy a odpovídající informační zabezpečení). Význam podpory malých podniků je dán jak jejich často rozhodující rolí v zaměstnanosti obyvatelstva, tak jejich flexibilitou (přizpůsobivostí) a potenciálem rozvoje do podoby velkých firem. Jednou z forem podpory EU malým podnikům, která je realizována v současné době na úrovni kraje Vysočina, jsou grantová schémata na podporu drobných, malých a středních podnikatelů. Jedná se ale o podporu určenou těm projektům, které se budou realizovat pouze ve vyjmenovaných regionech
(viz.RK-05-2007, př. 1)
Cílem grantového programu Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007-I. je zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na domácích i zahraničních trzích poskytnutím příspěvku na pořízení nových technologií a výrobních prostředků, případně rozšíření výroby a výrobních prostor. Z tohoto programu budou podpořeny projekty realizované na území kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje vysočina (dále jen "ORR") zpracoval výzvu pro předkládání projektů do GP Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007-I. (RK-05-2007-29, př. 1). Cílem tohoto grantového programu je podpořit malé podniky, které si nemohou žádat o podporu ze zdrojů EU, a posílit tak konkurenceschopnost těchto podniků. Alokace ve výši 4.500.000,- Kč bude rozdělena malým podnikům na nákup nových strojů a zařízení nebo na stavební práce. Tato podpora bude poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006. Z důvodu transparentnosti jsou přiloženy podklady pro hodnocení specifických kritérií grantového programu (RK-05-2007-29, př. 2).
Grantový program na podporu malých podnikatelů je v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina, naplňuje ho v bodě Cíl 1:Zlepšení konkurenční pozice ekonomiky, Dílčí cíl 1.2.: Všeobecná podpora malých a středních podniků (MSP) s důrazem na rozvoj exportních a inovačních aktivit Opatření 1.2.1. Všeobecná podpora malých a středních podniků (MSP).
Celková alokace pro PRK - dílčí cíl 1.2. na rok 2007 je 9.000.000,- Kč.
Grantový program Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007-I.má do výzvy alokovanou částku z PRK - dílčího cíle 1.2. - 4.500.000 Kč.
Zůstatek v rámci PRK - dílčího cíle 1.2. - 4.500.000,- Kč
Grantový program bude předložen na nejbližším zasedání Výboru pro regionální rozvoj.
StanoviskaStanovisko ORR:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky "Statutu účelového Fondu Vysočiny" a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodě 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor - Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007-I. dle materiálu RK-05-2007-29, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz