Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-28

RK-05-2007-28.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-05-2007-28
NázevDodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.2/3360
Zpracoval S. Lemperová
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuDne 14. 2. 2006 byla usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0059/01/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje schvaluje · seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu
ZK-01-2006-53, př. 4 ; seznam akcí náhradních dle materiálu ZK-01-2006-53, př. 5; seznam akcí nedoporučených k podpoře dle materiálu ZK-01-2006-53, př. 6, rozhoduje poskytnutí podpory v plné výši uvedené v materiálu ZK-01-2006-53, př. 4 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-01-2006-53, př. 4 na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-01-2006-53, př. 4; poskytnutí podpory v navržené nižší výši uvedené v materiálu ZK-01-2006-53, př. 4 příjemci podpory uvedenému v materiálu ZK-01-2006-53, př. 4 na realizaci akce doporučené k podpoře uvedené v materiálu ZK-01-2006-53, př. 4 v případě, že se snížením navrhované podpory bude příjemce podpory souhlasit; neposkytnutí podpory příjemci podpory uvedenému v materiálu ZK-01-2006-53, př. 6 na realizaci akce uvedené v materiálu ZK-01-2006-53, př. 6.) navržena k podpoře akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.2/3360. Dne 15. 5. 2006 byla po předložení dokladů nutných k podpisu smlouvy podepsána Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.2/3360.
V průběhu realizace projektu však došlo v projektu oproti původnímu plánu k několika změnám. Všechny tyto změny jsou uvedeny v oznámení o změnách ze dne 8. 1. 2007 (viz. příloha RK-05-2007-28, př. 1), které bylo podáno v návaznosti na průběžnou zprávu o realizaci projektu.
Návrh řešení Změny, které jsou uvedeny v Oznámení o změnách (viz. příloha RK-05-2007-28, př. 1), jsou podstatnými změnami v projektu, protože mají vliv na položky uznatelných, neuznatelných i celkových nákladů projektu a na výši přiznané podpory. Dochází ke snížení položky technologická část stavby o 100 000,- Kč, ke snížení položky ostatní použité strojní vybavení o 250 000,- Kč. Položka nákup specifického dopravního prostředku bude přeřazena do neuznatelných nákladů projektu, protože automobil již byl pořízen formou leasingu, přičemž dle čl. 16 Pokynů pro žadatele a příjemce podpory pro 2. výzvu GS na podporu malých a středních podnikatelů je leasing dlouhodobého nehmotného majetku neuznatelným nákladem. Přesný rozpis položek rozpočtu a jejich změn uvádí následující tabulka (tučně jsou vyznačeny položky, ve kterých dochází ke změnám):


Původní
Po změně
nákup použitého strojního a technologického zařízení
450 000 Kč
200 000 Kč
stavební část stavby
700 000 Kč
700 000 Kč
technologická část stavby
550 000 Kč
450 000 Kč
náklady na pořízení nových strojů a zařízení
750 000 Kč
750 000 Kč
základní vnitřní vybavení
150 000 Kč
150 000 Kč
nákup specifického dopravního prostředku
450 000 Kč
0 Kč
konzultační a jiné služby a činnosti
55 000 Kč
55 000 Kč
uznatelné náklady celkem
3 105 000 Kč
2 305 000 Kč
neuznatelné náklady
589 950 Kč
973 450 Kč
Celkové náklady projektu
3 694 950 Kč
3 278 450 Kčpodpora (48 % z uznatelných nákladů)
1 490 400 Kč
1 106 400 Kč
Příspěvek ERDF (35 %)
1 086 750 Kč
806 750 Kč
Příspěvek kraje (13 %)
403 650 Kč
299 650 Kč
Soukromé spolufinancování (52 %)
1 614 600 Kč
1 198 600 Kč

V oznámení o změnách projektu je dále uvedeno, že bude dodržen termín pro předložení vyúčtování projektu a bude dodržen hlavní ukazatel projektu (vytvoření a udržení 11 nových pracovních míst). Proto gestor GS navrhuje snížit podporu projektu o 384 000,- Kč a schválit dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí podpory (dle materiálu RK-05-2007-28, př. 2), ve kterém budou výše uvedené změny zapracovány.

Dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o poskytování dotací v hodnotě nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout snížit podporu poskytnutou usnesením č. 0059/01/2006/ZK ze dne 14. 2. 2006 příjemci podpory uvedenému v materiálu RK-05-2007-28, př. 3 na realizaci akce uvedené v materiálu RK-05-2007-28, př. 3 o částku uvedenou v materiálu
RK-05-2007-28, př. 3;
* rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Rozšíření a modernizace výrobní základny firmy Ekoplast Štancl s.r.o." (reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.2/3360) ze dne 15. 5. 2006 dle materiálu RK-05-2007-28, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz