Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-33

RK-05-2007-33.doc  RK-05-2007-33pr1.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-05-2007-33
NázevNávrh na předložení projektu kraje Vysočina v rámci programu SROP - 4. výzva
Zpracoval I. Mahelová
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je nositelem Grantového schématu Společného regionálního operačního programu v rámci podopatření 4.1.2 Rozvoj regionálních a místních služeb v cestovním ruchu (dále jen "GS") v celkovém objemu 40 978 tis Kč, přičemž prostředky ze strukturálních fondů EU (dále jen "SF") představují 27 623 tis Kč. GS je zaměřeno na zkvalitnění služeb, informační obsluhy a marketingu v cestovním ruchu. Cílem je posílení image kraje Vysočina jako turistické destinace, zlepšení informovanosti o turistickém potenciálu kraje a vytvoření atraktivní nabídky pro návštěvníky. Předmětem podpory jsou neinvestiční akce předkládané a realizované subjekty veřejného sektoru a nestátními neziskovými organizacemi působícími v oblasti cestovního ruchu.
Do výše uvedeného GS kraj Vysočina předložil 3. května 2006 žádost o akci pod názvem Zkvalitnění propagace turistického potenciálu kraje Vysočina. Podání žádosti o akci bylo schváleno Radou kraje Vysočina usnesením č. 0646/14/2006/RK (Rada kraje schvaluje Žádost o projekt "Zkvalitnění propagace turistického potenciálu kraje Vysočina" předkládaný do GS Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle materiálu RK-14-2006-50, př. 1; přílohy Žádosti dle materiálů RK-14-2006-50, př. 2, RK-14-2006-50, př. 3 a pověřuje odbor regionálního rozvoje k předložení projektu "Zkvalitnění propagace turistického potenciálu kraje Vysočina" předkládaný do GS Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP). Žádost o akci Zkvalitnění propagace turistického potenciálu kraje Vysočina reg.č. CZ.04.1.05/4.1.62.3/4439 splnila všechny předepsané náležitosti a usnesením zastupitelstva kraje Vysočina č. 0298/04/2006/ZK ze dne 20. 6. 2006 byla doporučena k financování (Zastupitelstvo kraje schvaluje seznam akcí doporučených k podpoře dle materiálu ZK-04-2006-47, př. 3; seznam akcí nedoporučených k podpoře dle materiálu ZK-04-2006-47, př. 4; rozhoduje poskytnout podporu ve výši uvedené v materiálu ZK-04-2006-47, př. 3 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-04-2006-47, př. 3 na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-04-2006-47, př. 3; neposkytnout podporu ve výši uvedené v materiálu ZK-04-2006-47, př. 4 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-04-2006-47, př. 4 na realizaci akcí nedoporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-04-2006-47, př. 4) z prostředků programů SROP.
V předložené žádosti o akci Zkvalitnění propagace turistického potenciálu kraje Vysočina reg.č. CZ.04.1.05/4.1.62.3/4439 bylo deklarováno, že projekt bude pokračovat rozšířením o další aktivity zaměřené na systémy informování turistů v kraji Vysočina.
Návrh řešení Je proto navrhováno zpracovat projekt kraje a ucházet se s ním o podporu ve 4. výzvě uvedeného Grantového schématu Společného regionálního operačního programu v rámci podopatření 4.1.2 Rozvoj regionálních a místních služeb v cestovním ruchu.

Projekt Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina bude realizován od července 2007 do prosince 2007 a jeho celkové výdaje jsou uvažovány v celkovém objemu 4 370 tis Kč. Z této částky bude v případě získání dotace 75 % hrazeno ze zdrojů EU, 25 % představuje vlastní podíl kraje. Stručná anotace projektu je obsahem přílohy RK-05-2007 33, příl. 2.
Podmínky pro získání dotace ukládají žadateli o dotaci ve finančním řízení projektu mimo jiné tři základní povinnosti: prokázat před podpisem smlouvy o přidělení dotace (pokud projekt uspěje v dotačním řízení) zajištění finančních prostředků na celý projekt; veškeré příjmy a výdaje projektu vést na zvláštním bankovním účtu; předfinancovat veškeré výdaje projektu z vlastních zdrojů.
Pokud projekt v dotačním řízení uspěje, bude dotace ze zdrojů EU proplacena po ukončení projektu. Veškeré finanční transakce spojené s realizací projektu probíhají na zvláštním bankovním účtu. Platbu dotace lze očekávat do šesti měsíců po podání žádosti o platbu
Odbor regionálního rozvoje proto žádá o uvolnění prostředků na tento projekt z fondu strategických rezerv kraje. V případě získání dotace a po proplacení podílu ze strukturálních fondů bude získaná dotace převedena zpět do fondu strategických rezerv.
Dále Odbor regionálního rozvoje navrhuje:
- schválit příslib na financování projektu Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina dle materiálu RK-05-2007-33, př. 1
- převést z fondu strategických rezerv na zřízený bankovní účet finanční prostředky ve výši max. 4 370 tis Kč.
Finální podoba projektu bude předložena ke schválení Radě kraje Vysočina.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s postupným převodem finančních prostředků do výše 4 370 tis. Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* o financování projektu Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina dle materiálu RK-05-2007-33, př. 1;
* převést finanční prostředky ve výši max. 4 370 tis Kč z Fondu strategických rezerv na nově zřízený bankovní účet.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
Termín 23. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz