Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-20

RK-05-2007-20.doc  RK-05-2007-20pr1.doc  RK-05-2007-20pr2.doc  RK-05-2007-20pr2upr1.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-05-2007-20
NázevNávrh na vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval I. Ševecová
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuDne 7. 11. 2006 Zastupitelstvo kraje Vysočina přijalo usnesení č. 0523/08/2006/ZK, ve kterém schválilo dodatek č. 63 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava, Kosovská 16, Jihlava a vydalo rozhodnutí o sloučení Správy a údržby silnic Jihlava, Kosovská 16, Jihlava se Správou a údržbou silnic Havlíčkův Brod, Žižkova 1018, Havlíčkův Brod, Správou a údržbou silnic Pelhřimov, Myslotínská 1887, Pelhřimov, Správou a údržbou silnic Třebíč, Hrotovická 1102, Třebíč a Správou a údržbou silnic Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1, Žďár nad Sázavou od 1. 1. 2007. Na základě tohoto rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací přešla všechna práva a závazky včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů na Správu a údržbu silnic Jihlava s novým názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. V souladu s Čl. 5 Zřizovací listiny ve znění dodatku č. 63 plní funkci statutárního orgánu stávající ředitel.
Návrh řešení Vzhledem k provedené reorganizaci navrhuje odbor dopravy a silničního hospodářství radě kraje schválit návrh vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle přílohy 1 tohoto materiálu a návrh jmenování výběrové komise pro výběrové řízení dle přílohy 2 tohoto materiálu. Výběrové řízení provede komise složená ze zástupců jmenovaných radou kraje.
Vyhlášení výběrového řízení bude po schválení radou kraje Vysočina zveřejněno v regionálním tisku a na webových stránkách kraje Vysočina a Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Informace budou rovněž předány případným zájemcům z řad odborné veřejnosti.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
návrh vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-05-2007-20, př. 1;
jmenuje
komisi pro výběrové řízení na funkci ředitele/ky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-05-2007-20, př. 2.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 5. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz