Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-40

RK-05-2007-40.doc  RK-05-2007-40pr1.doc  RK-05-2007-40pr2.doc
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-05-2007-40
NázevVyhlášení Výzvy č. 1 pro sub- projekty do programu Kulturní dědictví Vysočiny, financovaného z Finančního mechanismu Evropského hospodářského společenství a Norského království (FM EHP/Norska)
Zpracoval M. Horký, Z. Škarková
Předkládá H. Kubíček
Počet příloh
Popis problémuV červenci roku 2005 rozhodlo Zastupitelstvo kraje Vysočina, na 5. zasedání konaném dne 22.7. 2005 usnesením č. 0342/05/2005ZK, o schválení podání žádosti na grantový program Kulturní dědictví Vysočiny do finančního mechanismu EHP/Norska (program je směřován na obnovu movitých a nemovitých kulturních památek). Po několika měsíčním projednávání byl program "Kulturní dědictví Vysočiny" dne 18. 10. 2006 schválen Výborem finančních mechanismů. Dopisem Kanceláře finančních mechanismů (Grant Offer Letter) ze dne 2. 11. 2006 bylo rozhodnutí oznámeno kraji Vysočina, který následně potvrdil (písemnou přílohu lze dodat) přijetí podmínek udělení grantu. Grant byl poskytnut ve výši 600 000 Eur na celý program.
Dohoda o udělení grantu "Grant agreement" nebyla dosud podepsána. K podpisu smlouvy je nutné dodat další dokumenty o zřízení účtů, potvrzení o bezdlužnosti kraje vůči zdravotním pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení a místně příslušnému Finančnímu úřadu.
Návrh řešení Na základě konzultace s Centrem pro zahraniční pomoc, Ministerstva financí ČR (příloha č.2), je možné vypsat 1. Výzvu před podepsáním Dohody o udělení grantu a urychlit průběh grantu. Podepsání Dohody o udělení grantu "Grant agreement" není podmínkou vypsání výzvy. OKPP proto navrhuje Radě kraje Vysočina, aby doporučila Zastupitelstvu kraje Vysočina, vyhlášení Průběžné Výzvy č.1 (příloha č.1) od 26. února 2007, na základě podmínek "Manuálu pro implementaci programu Kulturní dědictví Vysočiny" a "Postupů pro žadatele k přípravě Žádosti o podporu do programu "Kulturní dědictví Vysočiny ".
Podle předpokládaného harmonogramu by poslední termín pro odevzdání projektů v první vlně 1. Výzvy měl být 23. duben 2007 (příloha č.1). Zastupitelstvo kraje Vysočina by mělo následně schválit projekty posouzené hodnotiteli a schválené Hodnotící komisí, na zasedání 26. června 2007. (viz Manuál pro implementaci programu "Kulturní dědictví Vysočiny"). V případě, že budou v první vlně 1. Výzvy schváleny sub - projekty v objemu celé alokace programu ve výši 600 000 Euro, nebude již termín pro další vlnu na podání sub -projektů vypsán.
Je možné, že vlivem nepředvídatelných okolností dojde ke změně následných termínů projednávání závěrů Hodnotící komise, zastupitelstvem. Termín vypsání 1. Výzvy 26. února 2007 by však měl být zachován.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
Zastupitelstvu kraje Vysočina schválit vyhlášení Průběžné Výzvy č.1 do Programu "Kulturní dědictví Vysočiny" od 23. února 2007, dle přílohy materiálu RK-05-2007-40, př. 1.
Odpovědnost OKPP
Termín 30.1.2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz