Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-21

RK-05-2007-21.doc  RK-05-2007-21pr1.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-05-2007-21
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - "Bezpečnostní opatření v obci Pocoucov" pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Pospíchal
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Třebíč uskutečnila bezpečnostní opatření na silnici II/360 v intravilánu obce Pocoucov. Silnice II/360, ve vlastnictví kraje Vysočina, je spojnicí města Třebíče na dálnici D1 a na město Velké Meziříčí se značnou intenzitou dopravy (4 500 vozidel za 24 hodin). Tato silnice prochází obcí Pocoucov v širokém rovném úseku, kde dochází účastníky silničního provozu k častému překračování maximální povolené rychlosti. Z tohoto důvodu zadalo Město Třebíč vypracování projektové dokumentace na zklidnění dopravy v daném úseku. Na základě vypracované projektové dokumentace, která byla předána Správě a údržbě silnic Třebíč v roce 2006, správa a údržba silnic zajistila provedení speciálního vodorovného dopravního značení, tzv. opticko - psychologické brzdy s cílem přispět k vyšší bezpečnosti provozu v obci. Dodavatelské náklady na provedení speciálního dopravního značení činily 30 940,- Kč včetně DPH.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství na základě výše uvedených skutečností navrhuje radě kraje zvýšit rozpočet výdajů kapitoly Doprava, § 2212 Silnice, ORJ 1000, o částku 30 940,- Kč, snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje § 6409 Ostatní činnosti j.n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 30 940,- Kč za účelem náhrady skutečně vynaložených nákladů spojených s uskutečněním bezpečnostního opatření, provedení speciálního dopravního značení, na silnici II/360 v intravilánu obce Pocoucov
StanoviskaDopravní komise Rady kraje Vysočina přijala dne 15. 12. 2007 usnesení č. 051/08/2006/DK, ve kterém doporučuje RK povýšit příspěvek správě a údržbě silnic o 30 940,- Kč z důvodu provedení prací na bezpečnostních opatřeních na silnici II/360 v intravilánu obce Pocoucov.
Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 30 000 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout investiční dotaci ve výši 30 940,- Kč pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, IČ 00090450 ke krytí nákladů spojených s bezpečnostním opatřením na silnici č. II/360 v obci Pocoucov;

schvaluje
* v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 Silnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 30 940,- Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 30 940,- Kč;
* změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace ve výši 30 940,- Kč ke kratí nákladů spojených s bezpečnostním opatřením na silnici č. II/360 v obci Pocoucov.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický a ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Termín 31. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz