Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-68

RK-05-2007-68.doc  RK-05-2007-68pr1.doc  RK-05-2007-68pr1upr1.doc
Číslo materiálu68
Číslo jednacíRK-05-2007-68
NázevZměna usnesení 0573/09/2006/ZK - prodej nemovitého majetku v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Kolář
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 0573/09/2006/ZK Zastupitelstvo kraje rozhodlo mimo jiné prodat nemovitý majetek včetně součástí a příslušenství v rozsahu a za podmínek dle materiálu
ZK-09-2006-32upr1, př. 3 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za dohodnutou cenu ve výši 3 200 000 Kč. Jedná se o majetek tvořící část areálu, na kterém by VZP ČR měla realizovat výstavbu sídla své krajské pobočky. Předmětem převodu byly i 3 ks podzemních nádrží vedených jako věc movitá. Prodej těchto věcí byl schválen radou kraje. Předložení materiálu k projednání v zastupitelstvu kraje předcházelo několik jednání se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, při kterých bylo dohodnuto přesné znění kupní smlouvy. Konečné znění smlouvy bylo odsouhlaseno právním oddělením VZP a až poté bylo toto znění předloženo zastupitelstvu kraje k rozhodnutí. Kupní smlouva s doložkou o předkupním právu byla vyhotovena a za kraj podepsána dne 2. ledna 2007. Následně byla předložena prostřednictvím Krajské pobočky VZP k podpisu Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky v Praze. Po několika dnech byl odbor majetkový kontaktován s tím, že VZP smlouvu v tomto znění nepodepíše a požaduje úpravy smlouvy. Úpravy mají spočívat v tom, že předmětem převodu nebudou movité věci, tzn. 3 ks podzemních nádrží NPDZ-10 a ze smlouvy bude vypuštěn článek týkající se pyrotechnických zátěží. Skutečnost, že vlastnictvím kraje zůstanou podzemní nádrže a kraj zajistí jejich odstranění, se projeví ve zvýšení kupní ceny. K původní kupní ceně budou připočteny prokazatelné náklady na jejich odstranění, max. 200 000,- Kč. Možnou existenci pyrotechnických zátěží vzala VZP na vědomí a dle jejího sdělení se VZP bude v případě výskytu zátěže chovat v souladu s platnými předpisy upravujícími tuto skutečnost a nebude od prodávajícího požadovat úhradu nákladů na jejich odstranění.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že Všeobecná zdravotní pojišťovna má nadále veliký zájem o odkoupení nemovitostí v areálu Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě a je ochotna uhradit náklady, které kraji vzniknou v souvislosti s odstraňováním podzemních nádrží, jež dle současných informací nemohou být předmětem kupní smlouvy, navrhuje OM úplatně převést stejný rozsah nemovitostí, jak tomu bylo dle výše citovaného usnesení zastupitelstva kraje. Předmětem smlouvy nebudou 3 ks podzemních garáží a kupní cena bude navýšena o prokazatelné náklady na jejich odstranění, max. 200 000,- Kč. Článek upravující pyrotechnické zátěže bude ze smlouvy vypuštěn.
Usnesení předpokládá doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení zastupitelstva kraje 0573/09/2006/ZK.
StanoviskaNové znění kupní smlouvy bylo konzultováno a odsouhlaseno s právním oddělením odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0573/09/2006/ZK v části týkající se prodeje nemovitého majetku tak, že materiál ZK-09-2006-32upr.1 př. č. 3 bude nahrazen materiálem RK-05-2007-68, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín únor 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz