Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-58

RK-05-2007-58.doc  RK-05-2007-58pr1.doc
Číslo materiálu58
Číslo jednacíRK-05-2007-58
NázevPostup kraje Vysočina v otázkách změny hospodářsko-právní formy nemocnic na akciové společnosti
Zpracoval H. Kolouchová, D. Buřičová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0463/07/2005/ZK ze dne 18. 10. 2005 zastupitelstvo kraje rozhodlo o založení akciových společností Havlíčkobrodská nemocnice, a. s., Jihlavská nemocnice, a. s., Novoměstská nemocnice, a. s., Pelhřimovská nemocnice, a. s. a Třebíčská nemocnice, a. s., dále schválilo jejich zakladatelské listiny a stanovy. Tomuto kroku předcházela podrobná analýza možností hospodářsko-právních forem lůžkových zdravotnických zařízení a porovnání těchto forem jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska řízení a poskytování zdravotní péče (viz materiál ZK-06-2005-73, př. 1). Analýza byla zpracována odborem sociálních věcí a zdravotnictví na základě právně-ekonomické studie, vyhotovené v rámci zakázky "Nová hospodářsko-právní forma nemocnic - právní, ekonomické a daňové aspekty" vítěznou firmou HZ Praha, spol. s r. o. Pro stručné připomenutí, z porovnání základních parametrů příspěvkové organizace, akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným v oblasti vzniku, zániku a řízení a v oblasti ekonomické a daňové vyplynulo, že je právní forma akciové společnosti nejvhodnější a právní úprava příspěvkové organizace nedostatečná.
Akciová společnost představuje společnost, jejíž právní úprava je v současné době nejrozsáhlejší a nejpropracovanější. Je jasně vymezena odpovědnost statutárního orgánu a jednoznačně stanovené kompetence jejích orgánů. Stát nemůže ovlivňovat vývoj mzdových nákladů bez zodpovědnosti za zdroje. Akciová společnost odměňuje zaměstnance mzdou nikoli platem, což otevírá možnost postupného budování systému hmotné zainteresovanosti založeného prioritně na výkonnosti a kvalitě práce. Zákonná úprava zajišťuje účast zaměstnanců na kontrole činnosti společnosti. Účetnictví akciových společností je v současné době nejpropracovanější, nejvíce se blíží mezinárodním účetním standardům a umožňuje věrně a poctivě zobrazit předmět účetnictví (tj. majetek, závazky a výsledky hospodaření). Účetnictví je přehlednější a jednodušší bez klíčování nákladů do okruhů. Daňové optimalizační možnosti jsou u akciových společností podstatně širší. Na rozdíl od příspěvkové organizace je právní forma akciové společnosti obecně známa ve všech zemích EU.
Z pěti založených akciových společností byly soudem do obchodního rejstříku zapsány dvě. Pelhřimovská nemocnice, a. s. vznikla dne 16. 11. 2005 a Havlíčkobrodská nemocnice, a. s. dne 30. 11. 2005. Tato data jsou dnem nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích a Krajského soudu v Hradci Králové o zápisu do obchodního rejstříku. Krajský soud v Brně zbylé tři akciové společnosti do obchodního rejstříku nezapsal a na základě průběhu odvolacího řízení byly návrhy na zápis těchto společností vzaty zpět.
Z důvodu pozastavení výkonu usnesení zastupitelstva kraje o založení akciových společností (v části, v níž byly schváleny zakladatelské listiny a stanovy všech pěti akciových společností) a přijetí zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů byl proces změny hospodářsko-právní formy nemocnic na akciové společnosti dočasně pozastaven.
Dne 27. 9. 2006 Ústavní soud ČR rozhodl o zrušení těch ustanovení zákona č. 245/2006 Sb., která kraji ukládala povinnost v termínu do 28. 11. 2006 změnit právní formu zřizovaných nemocnic na veřejná zdravotnická zařízení a která upravovala povinnosti kraje ve vztahu k tvorbě sítě veřejných zdravotnických zařízení. Tato právní forma ústavních zdravotnických zařízení tak je dobrovolná a její volba je nezávislým rozhodnutím zřizovatele. Zmiňovaný nález ústavního soudu vyšel ve sbírce zákonů pod číslem 483/2006 Sb.
Dne 30. 10. 2006 kraj Vysočina obdržel dopis ministra vnitra, MUDr. Mgr. Ivana Langera, v němž byl kraj informován o skutečnosti, že ministerstvo vnitra vzalo zpět svůj návrh na zrušení části usnesení zastupitelstva č. 0463/07/2005/ZK ze dne 18. 10. 2005 o založení akciových společností za účelem provozování zdravotní péče v nemocnicích, kterou se schvalují zakladatelské listiny a stanovy, a podalo Krajskému soudu v Brně návrh na zastavení řízení ve věci zrušení usnesení zastupitelstva. (Výkon tohoto usnesení byl Ministerstvem vnitra pozastaven ke dni 7. 2. 2006 pro rozpor s § 99a zákona o ochraně veřejného zdraví a podanému rozkladu bývalý ministr vnitra nevyhověl.) Dle odůvodnění k tomuto postupu ministerstvo vedla nezbytnost respektovat závazné rozhodnutí Ústavního soudu, úzce související s § 99a zákona o ochraně veřejného zdraví. Teprve dne 10. 11. 2006 obdržel kraj Vysočina usnesení Krajského soudu v Brně o zastavení řízení o žalobě Ministerstva vnitra ve věci zrušení usnesení zastupitelstva kraje.
Po obdržení rozhodnutí krajského soudu o zastavení řízení ve věci zrušení usnesení zastupitelstva, resp. jeho právní moci pominuly veškeré formální překážky dokončení procesu změny hospodářsko-právní formy nemocnic na akciové společnosti. Termín zahájení činnosti nemocnic jako akciových společností však dosud nebyl s konečnou platností stanoven. Na jednání rady kraje č. 33/2006 dne 14. 11. 2006, č. 37/2006 dne 19. 12. 2006 a č. 4/2007 dne 23. 1. 2007 byl odborem sociálních věcí a zdravotnictví předložen k informaci materiál o stavu transformace nemocnic s návrhem dalšího postupu. Na jednání dne 19. 12. 2006 rada kraje pověřila odbor sociálních věcí a zdravotnictví vypracováním analýzy postupu kraje v procesu dokončení změny právní formy nemocnic včetně doplnění strategie komunikace s veřejností a zaměstnanci nemocnic.
Stručná rekapitulace dosud učiněných kroků v rámci procesu vzniku nové hospodářsko-právní formy nemocnic (založení akciových společností) včetně souvisejících událostí je obsažena v materiálu RK-05-2007-58, př. 1.
Návrh řešení Vzhledem k výše popsané situaci je třeba dořešit otázku dalšího postupu ve věci právní formy nemocnic kraje.
Na základě tohoto úkolu odbor sociálních věcí a zdravotnictví vypracoval ve spolupráci s poradenskou firmou, Advokátní kanceláří Svejkovský, Kabelková, v. s. o. podrobný harmonogram postupu kraje, jehož realizace povede k pokračování a ukončení celého procesu vzniku akciových společností za účelem provozování nemocnic. Harmonogram je obsažen v materiálu RK-05-2007-58, př. 2 a obsahuje úkoly, postupné kroky, předpokládané termíny a odpovědnost.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví navrhuje postupovat dle předloženého harmonogramu za účelem optimalizace postupu a vzájemných vazeb mezi jednotlivými zainteresovanými odbory krajského úřadu a dalšími dotčenými subjekty, popřípadě odbornou zdravotnickou veřejností. Harmonogram byl předložen ke stanovisku odborům ekonomickému a majetkovému.
Vzhledem k otevřenosti problematiky je průběžná aktualizace předkládaného materiálu pravděpodobná. Zpracovatel však nepředpokládá, že by v rámci aktualizace harmonogramu vznikly problémy, které neumožní zahájení činnosti akciových společností dle záměru a potřeb kraje. Radě kraje se doporučuje vzít harmonogram postupu dle přílohy č. 2 na vědomí. Radě kraje se současně navrhuje jmenovat pracovní skupinu pro dokončení změny hospodářsko-právní formy nemocnic na akciové společnosti.
StanoviskaStanovisko odboru majetkového bylo zapracováno do harmonogramu.
Stanovisko ekonomického odboru: k návrhu harmonogramu nejsou žádné připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
termín pro zahájení činnosti nemocnic jako akciových společností, a to 1. 7. 2007;
bere na vědomí
harmonogram postupu kraje v otázkách dokončení změny hospodářsko-právní formy nemocnic dle materiálu RK-05-2007-58, př. 2;
rozhoduje
jmenovat pracovní skupinu pro dokončení změny hospodářsko-právní formy nemocnic na akciové společnosti ve složení:.........................;
Odpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Advokátní kancelář Svejkovský, Kabelková v. s. o., ředitelé nemocnic
Termín průběžně do 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz