Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-22

RK-05-2007-22.doc  RK-05-2007-22pr1.doc  RK-05-2007-22pr2.tif
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-05-2007-22
NázevRegionální rada - návrh na provedení rozpočtového opatření, rozhodnutí o poskytnutí dotace na činnost Regionální rady
Zpracoval V. Kotrbová
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuDne 1. 7. 2006 nabyl účinnosti zákon č. 138/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Tímto zákonem se zřizují Regionální rady jako právnické osoby. Regionální rady mají působit jako řídící orgány Regionálního operačního programu.

Financování činnosti Regionální rady je zatím zajištěno výlučně z prostředků kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, a to formou dotace v poměru 45% kraj Vysočina a 55% Jihomoravský kraj (tento poměr bude také výchozí pro určení objemu prostředků z ROP na jednotlivé kraje). Od okamžiku, kdy bude možné čerpat prostředky z Regionálního operačního programu, bude část nákladů na činnost Regionální rady možno pokrýt z technické asistence ROP. Jihomoravský kraj již dotaci na činnost Regionální rady v roce 2007 poskytl, a to ve výši 21 450 000,- Kč (usnesení Zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 996/06/Z15 ze dne 14. 12. 2006).

Dne 23. 11. 2006 zažádala ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod o poskytnutí dotace ve výši 17 550 000,- Kč na zajištění činnosti Regionální rady v roce 2007 (materiál RK-05-2007, 22, př. 2). Kraj Vysočina výdaj v této výši projednal již v roce 2006 a schválil jej do rozpočtu roku 2007 usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0545/09/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočet kraje Vysočina na rok 2007 v celkové výši a členění dle materiálu - Hlavní kniha rozpočtu 2007 včetně závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace materiálu ZK-09-2006-05, př. 1 (Hlavní kniha rozpočtu roku 2007, část D); rozhoduje poskytnout účelové dotace organizacím dle Seznamu dotací poskytovaných krajem obcím a jiným subjektům v roce 2007, který je obsažen v části E materiálu ZK-09-2006-05, př. 1 (Hlavní kniha rozpočtu roku 2007)., svěřuje radě kraje provádění: všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití; rozpočtových opatření týkajících se převodu konečných zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Vysočiny; všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 mil. Kč v jednotlivých případech kromě provádění rozpočtových opatření na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje; všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází: ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z investičního fondu, popřípadě odvodu z provozu příspěvkové organizace a zároveň jsou této organizaci z výdajové části rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve stejném objemu formou příspěvku na provoz, popřípadě dotace na investice nebo na úhradu ztráty z minulých let; ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o: příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy; příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy; příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční dotace) na její běžný nebo investiční rozvoj; úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem s tím, že rozpočtová opatření týkající se použití prostředků na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje nejsou předmětem svěření; bere na vědomí přehled předpokládaného financování projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-09-2006-05, př. 3 s tím, že zajištění zdrojů k financování evropských projektů bude v roce 2007 probíhat formou rozpočtových opatření).
Návrh řešení Za účelem zabezpečení činnosti Regionální rady se navrhuje poskytnout Regionální radě dotaci na zabezpečení její činnosti do konce roku 2007.

Podíl kraje Vysočina na zajištění činnosti Regionální rady (45% z celkové dotace) v roce 2007 činí 17 550 000,- Kč.

Dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o poskytování dotací v hodnotě nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce.


Stanoviska

EO: Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 na kapitole Regionální rozvoj, § 6174 - Činnost regionálních rad byla na zajištění činnosti regionální rady schválena částka ve výši 17 550 tis. Kč.
Stanoviska
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 17 550 000,- Kč Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina podle materiálu RK-05-2007-22, př. 1.
Odpovědnost ORR, EO
Termín 30. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz