Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 5/2007, které se bude konat dne 30.01.2007 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2007
2. Majetkoprávní příprava stavby silnice "II/353 Bohdalov - obchvat" návrh na změnu usnesení
    (9:05 9:10, P. Kolář, RK-05-2007-02)
3. Převod STL plynovodu a plynovodní přípojky v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
    (9:10 9:15, M. Kolář, RK-05-2007-03)
4. Prodej pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
    (9:15 9:20, P. Kolář, RK-05-2007-04)
5. Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce na akci "Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - rekonstrukce kuchyně"
    (9:20 9:25, P. Kolář, RK-05-2007-05)
6. Svěření nemovitého majetku do správy SOŠ a SOU Třešť
    (9:25 9:30, P. Kolář, RK-05-2007-06)
7. Změny názvů akcí v příloze M1 rozpočtu kraje
    (9:30 9:35, P. Kolář, RK-05-2007-07)
8. Silnice II/405 Jihlava - Příseka, návrh na provedení rozpočtového opatření
    (9:35 9:40, P. Kolář, RK-05-2007-08)
9. Kácení stromů v k. ú. Svařenov
    (9:40 9:45, P. Kolář, RK-05-2007-09)
10. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
    (9:45 9:50, P. Kolář, RK-05-2007-10)
11. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
    (9:50 9:55, P. Kolář, RK-05-2007-11)
12. Nabytí pozemků pro akci "II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek"
    (9:55 10:00, P. Kolář, RK-05-2007-12)
13. Návrh Dodatku č. 77 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
    (10:00 10:05, L. Staněk, P. Kolář, RK-05-2007-13)
14. FOND VYSOČINY - závěrečná zpráva a vyúčtování projektu FV 036/112/05
    (10:05 10:10, L. Staněk, RK-05-2007-14)
15. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
    (10:10 10:15, L. Staněk, RK-05-2007-15)
16. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Žďár nad Sázavou
    (10:15 10:20, L. Staněk, RK-05-2007-16)
17. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, provoz Žďár nad Sázavou
    (10:20 10:25, L. Staněk, RK-05-2007-17)
18. Postup do vyššího platového stupně
    (10:25 10:30, L. Staněk, RK-05-2007-18)
19. Návrh na stanovení platu ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
    (10:30 10:35, L. Staněk, RK-05-2007-19)
20. Návrh na vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
    (10:35 10:40, L. Staněk, RK-05-2007-20)
21. Návrh na provedení rozpočtového opatření - "Bezpečnostní opatření v obci Pocoucov" pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
    (10:40 10:45, L. Staněk, RK-05-2007-21)
22. Regionální rada - návrh na provedení rozpočtového opatření, rozhodnutí o poskytnutí dotace na činnost Regionální rady
    (10:45 10:50, M. Černý, RK-05-2007-22)
23. Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 15/05 pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004 - 2006
    (10:50 10:55, M. Černý, RK-05-2007-23)
24. Grantové schéma 4.2.2 - návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory
    (10:55 11:00, M. Černý, RK-05-2007-24)
25. Vzor Dodatku Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 2004 - 2006 v rámci podopatření 4.2.2 SROP
    (11:00 11:05, M. Černý, RK-05-2007-25)
26. FOND VYSOČINY - grantový program Leader Vysočiny 2007
    (11:05 11:10, M. Černý, RK-05-2007-26)
27. Záměr projektu zaměřený na úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
    (11:10 11:15, M. Černý, RK-05-2007-27)
28. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.2/3360
    (11:15 11:20, M. Černý, RK-05-2007-28)
29. FOND VYSOČINY- Návrh grantového programu Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007-I
    (11:20 11:25, M. Černý, RK-05-2007-29)
30. Profil kraje Vysočina - leden 2007
    (11:25 11:30, M. Černý, RK-05-2007-30)
31. Informace o přípravě zajištění stálého zastoupení kraje Vysočina v Bruselu
    (11:30 11:35, M. Černý, RK-05-2007-31)
32. Čestné prohlášení při podávání žádosti o platbu
    (11:35 11:40, M. Černý, RK-05-2007-32)
33. Návrh na předložení projektu kraje Vysočina v rámci programu SROP - 4. výzva
    (11:40 11:45, M. Černý, RK-05-2007-33)
34. Organizace cestovního ruchu - management destinace Vysočina
    (11:45 11:50, M. Černý, RK-05-2007-34)
35. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2007
    (11:50 11:55, A. Krištofová, RK-05-2007-35)
36. Statut Fondu strategických rezerv Vysočiny
    (11:55 12:00, A. Krištofová, RK-05-2007-36)
37. Návrh na rozdělení části přebytku hospodaření kraje za rok 2006
    (12:00 12:05, A. Krištofová, RK-05-2007-37)
38. Dodatek č. 1 k Pravidlům Rady kraje Vysočina č. 1/04 pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění
    (13:05 13:10, H. Kubíček, RK-05-2007-38)
39. Dodatek č. 2 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/04 pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
    (13:10 13:15, H. Kubíček, RK-05-2007-39)
40. Vyhlášení Výzvy č. 1 pro sub- projekty do programu Kulturní dědictví Vysočiny, financovaného z Finančního mechanismu Evropského hospodářského společenství a Norského království (FM EHP/Norska)
    (13:15 13:20, H. Kubíček, RK-05-2007-40)
41. Poskytování peněžitých plnění spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva
    (13:20 13:25, M. Kalivoda, RK-05-2007-41)
42. Poskytování jiného peněžitého plnění členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
    (13:25 13:30, M. Kalivoda, RK-05-2007-42)
43. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace pro sportovní gymnázium
    (13:30 13:35, Z. Ludvík, RK-05-2007-43)
44. Změny ve školském rejstříku
    (13:35 13:40, Z. Ludvík, RK-05-2007-44)
45. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace Radě dětí a mládeže kraje Vysočina na mapování letních táborů pro GIS
    (13:40 13:45, Z. Ludvík, RK-05-2007-45)
46. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
    (13:45 13:50, Z. Ludvík, RK-05-2007-46)
47. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace soukromým školám a školským zařízením
    (13:50 13:55, Z. Ludvík, RK-05-2007-47)
48. Předfinancování projektů kraje
    (13:55 14:00, Z. Ludvík, RK-05-2007-48)
49. Grantové schéma 3.2 SROP - rozpočtové opatření
    (14:00 14:05, Z. Ludvík, RK-05-2007-49)
50. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - dodatky ke smlouvám
    (14:05 14:10, Z. Ludvík, RK-05-2007-50)
51. Grantové schéma 3.2 SROP - dodatky ke smlouvám
    (14:10 14:15, Z. Ludvík, RK-05-2007-51)
52. Změna pravidel Rady kraje Vysočina
    (14:15 14:20, Z. Ludvík, RK-05-2007-52)
53. Podpora center talentované mládeže
    (14:20 14:25, Z. Ludvík, RK-05-2007-53)
54. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - administrace GS
    (14:25 14:30, Z. Ludvík, RK-05-2007-54)
55. Změna názvu příspěvkové organizace s názvem Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063
    (14:30 14:35, Z. Ludvík, RK-05-2007-55)
56. Změna ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací
    (14:35 14:40, Z. Ludvík, RK-05-2007-56)
57. Úpravy sítě škol a školských zařízení
    (14:40 14:45, Z. Ludvík, RK-05-2007-57)
58. Postup kraje Vysočina v otázkách změny hospodářsko-právní formy nemocnic na akciové společnosti
    (14:45 14:50, V. Švarcová, RK-05-2007-58)
59. Zápis Jihlavské nemocnice, a. s., Novoměstské nemocnice, a. s. a Třebíčské nemocnice, a. s. do obchodního rejstříku - změna zakladatelských listin
    (14:50 14:55, V. Švarcová, RK-05-2007-59)
60. VN-H-1-2007-1 Volba členů dozorčí rady Havlíčkobrodské nemocnice, a. s.
    (14:55 15:00, V. Švarcová, RK-05-2007-60)
61. VN-P-1-2007-1 Volba členů dozorčí rady Pelhřimovské nemocnice, a. s.
    (15:00 15:05, V. Švarcová, RK-05-2007-61)
62. Výběrové řízení na ředitele Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace
    (15:05 15:10, V. Švarcová, RK-05-2007-62)
63. Návrh na schválení Dodatku č. 1 "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití" (níže jen "Zásady)
    (15:10 15:15, V. Kodet, RK-05-2007-63)
64. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
    (15:15 15:20, V. Kodet, RK-05-2007-64)
65. Oznamovací povinnost u Evropské komise vybraných opatření Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití (
    (15:20 15:25, I. Rohovský, RK-05-2007-65)
66. Pronájem tělocvičny u Zdravotního ústavu se sídlem v Jihlavě
    (15:25 15:30, M. Březina, RK-05-2007-66)
67. Prodej pozemků v k. ú. a obci Jihlava
    (15:30 15:35, P. Kolář, RK-05-2007-67)
68. Změna usnesení 0573/09/2006/ZK - prodej nemovitého majetku v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě
    (15:35 15:40, M. Kolář, RK-05-2007-68)
69. III/35433, III/35437 Mostiště - návrh na provedení rozpočtového opatření
    (15:40 15:45, P. Kolář, RK-05-2007-69)
70. Rozprava členů rady


Miloš VYSTRČIL v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz