Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-31

RK-05-2007-31.doc  RK-05-2007-31pr1.doc  RK-05-2007-31pr2.tif
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-05-2007-31
NázevInformace o přípravě zajištění stálého zastoupení kraje Vysočina v Bruselu
Zpracoval M. Svatoňová
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuV roce 2009 bude mít možnost Česká republika předsedat Evropské unii. Institut předsednictví EU je nejdůležitějším nástrojem pro reprezentaci národních zájmů členských zemí EU a pro ovlivňování chodu celého Společenství, protože jednotlivým zemím umožňuje v půlročním období realizovat vlastní priority. O příležitostech a povinnostech, vyplývajících z výkonu funkce předsedající země EU, bylo Zastupitelstvo kraje Vysočina informováno materiálem č. 0480-08-2006-ZK dne 7.11.2006 (Usnesení 0480/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přijetí nabídky na zřízení stálé reprezentace kraje Vysočina ve společných prostorách domu regionů, Trone 60, Brusel, Belgické království dle materiálu ZK-08-2006-47, př. 1; a pověřuje Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina a Odbor sekretariátu hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina dále jednat o podrobnostech případného zřízení stálé reprezentace kraje Vysočina ve společných prostorách domu regionů, Trone 60, Brusel, Belgické království, a pravidelně informovat Radu kraje a Zastupitelstvo kraje Vysočina o výsledcích jednání).
V souvislosti s touto mimořádnou událostí, Česká republika najímá administrativní budovu, která budovou sousedí s nynější Stálou misí ČR při EU.
Stálé zastoupení ČR v EU (dále jen "SZ") přitom plánuje, že obě budovy propojí. Nová budova je po rekonstrukci a ve výborném technickém stavu. Případná rekonstrukce jiného objektu by znamenala další náklady pro ČR. To, že nová budova bezprostředně přiléhá k sídlu SZ ČR při EU umožní bezproblémové rozšíření existující infrastruktury (počítačové sítě, využití stávajících serverů, částečné využití stávajícího personálu).
Vznikající komplex budov pro české předsednictví má výhodnou polohu poblíž centra města, nedaleko Evropského parlamentu a Evropské komise, poblíž je i královský palác, belgický parlament a vládní budovy. Velmi dobrá je i jeho dopravní dostupnost (metro, přímé spojení na letiště, vlakové nádraží).
Pronajímána je plocha 2424m2. Nájem nové budovy činí cca 20 milionů korun /rok. Adresa nové budovy: Trone 60 Bruxelles-Ixelles. Slavnostní otevření budovy se předpokládá 1. 9. 2007.
Do této nové budovy budou centrálně umístěny takové instituce a reprezentace jako: Stálé zastoupení ČR při EU, Zastupitelský úřad, České centrum, Czech Tourism, CzechInvest, CzechTrade, CEBRE - česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu, CZELO - česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj, ČSA.
V rámci Memoranda o spolupráci mezi Českou republikou a Asociací krajů (dále jen "Memorandum o spolupráci"); návrh Memoranda projednaný na 1.zasedání Asociace krajů ČR (dále jen "AK ČR") ze dne 12. 1. 2007 tvoří přílohu RK-05-2007-31 př. 1, se Ministerstvo zahraničních věcí ČR obrátilo na AK ČR s nabídkou využití jednoho celého patra zmiňované budovy pro účely zřízení jednotného místa pro reprezentace krajů ČR v Bruselu, a tím vytvoření určitého domu regionů. Koordinací této aktivity byl pověřen hejtman Karlovarského kraje pan Josef Pavel.
V průběhu odborné mise zastupitelů kraje Vysočina na Den evropských regionů Open Days 2006 v Bruselu (8. 10. - 11. 10. 2006) měli zástupci mise možnost si fyzicky prohlédnout interiéry budovy Trone 60.
Na základě dohody vzešlé z jednání AK ČR dne 12. 1. 2007 bylo pro potřeby krajů vyčleněno 1. patro budovy Trone 60. Dispoziční řešení 1. patra je pro představu uvedeno v materiálu RK-05-2007-31, př. 2. V současné době probíhá zpracování architektonického řešení pro 13 v zásadě identických kanceláří (cca 20-25m2), 1 kancelář pro AK ČR. Navíc bude na patře zasedací místnost pro cca 30 osob, soc. zařízení a kuchyňka. Další jednání o technických a provozních otázkách proběhne pravděpodobně příští týden, poté, co SZ Brusel obdrží upravené plány budovy.
Tržní cena za pronájem prostor v budově Trone 60 je 195€/1m2/rok. Na základě Memoranda o spolupráci bude konečné nájemné pro kraje, které vstoupí do Trone 60, ve výši 40€/1m2/1rok (k těmto nákladům za pronájem se budou dále rozpočítávat náklady na vybudování příček, zasíťování, vybavení požadované konkrétním krajem, daně, služby a údržba budovy). Cena 40€/1m2/rok je garantována na 3 roky, tedy do konce předsednictví ČR v EU. Nájemní smlouvy budou s kraji uzavřeny na dobu 3 let, posléze může dojít k navýšení ceny za pronájem prostor.
Návrh řešení Rada kraje Vysočina svým usnesením č. 1529/31/2006/RK rozhodla přijmout nabídku na zřízení stálé reprezentace kraje Vysočina (Rada kraje rozhoduje přijmout nabídku na zřízení stálé reprezentace kraje Vysočina ve společných prostorách domu regionů, Trone 60,Brusel, Belgické království dle materiálu RK-31-2006-47,př.1;doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přijetí nabídky na zřízení stálé reprezentace kraje Vysočina ve společných prostorách domu regionů, Trone 60, Brusel, Belgické království dle materiálu
RK-31-2006-47, př. 1;pověřuje Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina a Odbor sekretariátu hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina dále jednat o podrobnostech případného zřízení stálé reprezentace kraje Vysočina ve společných prostorách domu regionů, Trone 60, Brusel, Belgické království, a pravidelně informovat Radu kraje Vysočina o výsledcích jednání). Do dnešního dne vyjádřilo zájem o umístění stálého zastoupení kraje v budově Trone 60 osm z čtrnácti krajů (NE - hl. m. Praha, Jihočeský, Liberecký, Olomoucký, Středočeský, Zlínský kraj). Nejpozději v průběhu února 2007 je nezbytná dohoda krajů na definitivním seznamu zájemců o umístění svého stálého zastoupení v budově Trone 60 a informování o tomto seznamu MZV a SZ ČR v EU, aby mohly začít stavební úpravy prostor. Dále je třeba udělit mandát kompetentní osobě pro určení lokalizace kanceláře v rámci 1. patra. Dle dispozičního plánu 1. patra se jako nejvhodnější prostor jeví barevně vyznačená kancelář dle materiálu RK-05-2007-31, př. 2. Kancelář je orientována na východ s výhledem do klidové obytné zóny diplomatů.
Budova Trone 60 bude k dispozici pro fyzické nastěhování po 1. 9. 2007. Kraj Vysočina v současné době (do 30. 6. 2007) využívá možnosti odborné stáže pracovníků kraje v Bruselu, kancelář pro odborné stážisty je na adrese INTEREL, AVENUE DE TERVUREN 402. Kraj Vysočina by mohl využít možnosti do 30. 6. 2007 umístit své stálé zástupce do těchto prostor. V období od 30. 6. 2007 do 1.9.2007 je nutné zajistit jiné prostory (komerční nájem je z důvodu krátké nájemní doby nemožný, nabízí se možnost využití prostor v kanceláři některého z europoslanců zastupujících ČR).
Na základě zkušeností nabytých v rámci odborné stáže a zkušeností zastoupení ostatních krajů v Bruselu je pro zajištění maximální efektivity a přínosu stálého zastoupení třeba vyslat dva zástupce. Vzhledem k obsáhlosti agendy projednávané v Bruselu je žádoucí, aby alespoň jeden zástupce kraje zahájil svoji činnost v Bruselu v co nejkratší době - od 1. 5. 2007.
Na základě údajů od stálých reprezentací ostatních krajů, které již působí v Bruselu, se celkové roční náklady na zastoupení kraje v Bruselu se při obsazení dvěma stálými zaměstnanci pohybují v rozsahu 5,5 - 6,2 mil Kč (při ceně za pronájem prostor 142€/1m2/rok).
Zaměstnanci by měli být zařazeni do Odboru sekretariátu hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen "OSH"), což, vzhledem k tomu, že OSH nedisponuje dvěma volnými místy, bude tato situace vyžadovat navýšení počtu zaměstnanců Krajského úřadu kraje Vysočina.
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen "ORR") navrhuje Radě kraje Vysočina uložit ORR jednat o podrobnostech výběru vhodných prostor pro umístění kanceláře reprezentace kraje Vysočina v budově Trone 60, Brusel, Belgické království.
StanoviskaOSH bude dodáno na jednání RK
OM nemá námitek k návrhu usnesení. Využití nabídky vycházející z koordinovaného postupu MZ ČR a AK ČR při zajištění prostor pro zřízení stálé representace kraje Vysočina v EU se jeví jako neefektivnější způsob řešení potřeb.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
postup při zajištění stálé reprezentace kraje Vysočina v Bruselu;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina jednat o podrobnostech zřízení stálé reprezentace kraje Vysočina ve společných prostorách domu regionů, Trone 60, Brusel, Belgické království, a pravidelně informovat Radu kraje Vysočina o výsledcích jednání.
*
Odpovědnost ORR, OSH
Termín 1. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz