Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-08

RK-05-2007-08.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-05-2007-08
NázevSilnice II/405 Jihlava - Příseka, návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 0158/02/2005/ZK zastupitelstvo kraje schválilo závazek kraje Vysočina k profinancování projektu "Rekonstrukce silnice II/405 Jihlava Třebíč, (úsek č.1 Jihlava-Příseka , km 0,000-4,276) z rozpočtu kraje Vysočina v letech 2005 a 2006. Projekt byl podán do 3.kola výzvy SROP. Rozhodnutí o účasti strukturálních fondů EU na financování projektu bylo vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 29. 3. 2006.
Usnesením 0502/08/2005/ZK zastupitelstvo kraje schválilo převod prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet projektu ""II/405 Jihlava -Příseka" v celkové výši 40 000 000,- Kč. Usnesením 0430/07/2006/ZK zastupitelstvo kraje schválilo povýšení převodu prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet projektu o 30 000 000,- Kč na 70 000 000,- Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na předfinancování výdajů (dále jen Smlouva), které mají být kryty prostředky z fondu EU u této akce ve výši 117 892 000,- Kč . V roce 2005 a 2006 byly čerpány na provedené práce finanční prostředky ve výši 101 356 587,75 Kč, z toho z rozpočtu SFDI byla čerpána půjčka ve výši 36 490 379,70 Kč. Vzhledem k tomu, že nebyl dodržen smluvní termín dokončení stavby, je nutné zajistit v roce 2007 dofinancování prací nutných k dokončení stavby. Kraj Vysočina požádal Státní fond dopravní infrastruktury o uzavření Smlouvy pro rok 2007. Do doby než bude uzavřena Smlouva, je nutné schválit povýšení převodu prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet projektu ve výši 50 000 000,-Kč na financování prací v roce 2007, jejichž objem by převýšil schválený převod prostředků.
Návrh řešení Návrh předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit povýšení převodu prostředků z Fondu strategických rezerv na projekt "II/405 Jihlava - Příseka" o 50 000 000,- Kč do celkové maximální výše 120 000 000,- Kč
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem usnesení
Ekonomický odbor souhlasí s povýšením převodu prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje SROP - Jihlava - Příseka ve výši 50 000 000,- Kč s tím, že prostředky budou uvolňovány průběžně dle potřeby.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit povýšení převodu prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet II/405 Jihlava - Příseka určený na financování projektu "II/405 Jihlava - Příseka" o 50 000 000,- Kč do celkové maximální výše 120 000 000,- Kč s tím, že prostředky budou uvolňovány průběžně dle potřeby v roce 2007.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
Termín 13. února 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz