Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-24

RK-05-2007-24.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-05-2007-24
NázevGrantové schéma 4.1.2 - návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory
Zpracoval I. Malá
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuV rámci 3. výzvy k předkládání akcí do grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina, kterou vyhlásila rada Rada kraje Vysočina dne 4. 4. 2006 usnesením č. 0466/10/2006/RK (Rada kraje vyhlašuje Výzvu č. V/SROP/4.1.2/3/2006 pro předkládání žádostí do grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-10-2006-35, př. 3 s účinností od 5. 4. 2006.) a která byla ukončena 5. 5. 2006, bylo přijato celkem 6 žádostí o projekt. Dne 20. 6. 2006 byl usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0298/04/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje schvaluje seznam akcí doporučených k podpoře dle materiálu ZK-04-2006-47, př. 3; seznam akcí nedoporučených k podpoře dle materiálu ZK-04-2006-47, př. 4; rozhoduje poskytnout podporu ve výši uvedené v materiálu ZK-04-2006-47, př. 3 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-04-2006-47, př. 3 na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-04-2006-47, př. 3; neposkytnout podporu ve výši uvedené v materiálu ZK-04-2006-47, př. 4 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-04-2006-47, př. 4 na realizaci akcí nedoporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-04-2006-47, př. 4) schválen seznam akcí doporučených k podpoře a seznam akcí nedoporučených k podoře a dále bylo schváleno poskytnutí podpory příjemcům podpory na realizaci akcí doporučených k podpoře. V souladu s čl. 9 Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu "Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina" v rámci podopatření 4.1.2 SROP (dále jen "Směrnice") a v souladu s čl. 25 Pokynů pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/4.1.2/3/2006 grantového schématu "Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina" v rámci podopatření 4.1.2 SROP (dále jen "Pokyny") byl příjemce podpory akce reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.3/4442 uvedený v materiálu RK-05-2007-24, př.1 písemně vyzván k doložení povinných příloh před podpisem smlouvy. Termín pro doložení příloh byl dle materiálu RK-05-2007-24, př.2 stanoven na 31. října 2006. Tato lhůta marně uplynula, aniž byly požadované materiály doloženy na adresu gestora grantového schématu.
Návrh řešení Vzhledem ke skutečnosti, že příjemce podpory uvedený v materiálu RK-05-2007-24, př.1 nesplnil povinnosti vyplývající pro něj z Pokynů a nedoložil povinné přílohy vyžadované před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory, navrhuje gestor grantového programu Zastupitelstvu kraje Vysočina zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory akci reg.č. CZ.04.1.05/4.1.62.3/4442 ve výši 1 180 650 Kč ze dne 20. 6. 2006, usnesení č. 0298/04/2006/ZK.
Podle ustanovení § 36 písm. c) zákona č. 129/200 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací v hodnotě nad 200 000 Kč.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory akci reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.3/4442 učiněné usnesením č. 0298/04/2005/ZK ze dne 20. 6. 2006 příjemci uvedenému v materiálu RK-05-2007-24, př. 1 ve výši 1 180 650,- Kč.
Odpovědnost ORR
Termín 15. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz