Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-54

RK-05-2007-54.doc  RK-05-2007-54pr1.doc  RK-05-2007-54pr2.doc  RK-05-2007-54pr3.doc  RK-05-2007-54pr4.doc  RK-05-2007-54pr5.pdf  RK-05-2007-54pr6.pdf
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-05-2007-54
NázevGrantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - administrace GS
Zpracoval J. Zikánová, K. Ubr
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje na svém jednání dne 27. 7. 2004 přijalo usnesení č. 272/04/2004/ZK, ve kterém: "schvaluje
* záměr kraje Vysočina vyhlásit grantové schéma v rámci opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání OP RLZ;
* závazek kraje Vysočina zabezpečit financování grantového schématu v rámci opatření 3.3 OP RLZ v programovacím období 2004 až 2006 z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a z Evropského sociálního fondu."
Dle původní dokumentace Zprostředkujícího subjektu (dále jen "ZS") byla administrace grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání hrazena na základě projektu Administrace grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání z prostředků grantového schématu (dále jen "GS"). K tomuto postupu vydala Evropská komise vyjádření, dle kterého nelze použít prostředky GS na jeho administraci (jsou určeny na realizaci grantových projektů). Od listopadu vydal ZS a Řídící orgán (dále jen "ŘO") v této věci několik pokynů (materiály RK-05-2007-54, př. 1, RK-05-2007-54, př. 2 a RK-05-2007-54, př. 3). V souladu s těmito pokyny je k zajištění prostředků na administraci GS pro další období potřebné, aby kraj:
a) předložil ZS 2 projekty na administraci GS financované z Technické pomoci OP RLZ;
b) požádal ZS o změnu žádosti o GS (Formulář návrhu grantového schématu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání), a to v části týkající se administrace GS; vzhledem k tomu, že prostředky původně určené na administraci již z časových důvodů nelze využít na financování projektů, dojde současně ke snížení celkových prostředků GS o 3 740 781,- Kč a budou tak uvolněny pro ZS k dalšímu použití;
c) ve smyslu změn v žádosti o GS požádal o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 11/45.
Vzhledem k nejasnostem s financováním administrace GS byly prozatím od listopadu 2006 náklady provizorně hrazeny se souhlasem rady kraje z kapitoly Školství. Dle informací od Řídícího orgánu by měl kraj pravděpodobně po schválení projektů na administraci obdržet zálohu. V nejbližším období bude však potřebné zabezpečit předfinancování administrace GS z prostředků kraje. Po obdržení zálohy z MPSV budou prostředky vráceny zpět na účet kraje. Předpokládané náklady budou činit měsíčně do 40 000,- Kč. V rámci nových projektů na administraci bude kraj žádat i o proplacení výdajů zpětně včetně roku 2006.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě k projednání návrh změn ve Formuláři návrhu grantového schématu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání, opatření 3.3 OP RLZ, kterými dochází ke změnám v části týkající se administrace a ke snížení celkových prostředků GS (materiál RK-05-2007-54, př. 4).
OŠMS dále navrhuje radě kraje schválit projekty na administraci grantového schématu dle materiálů RK-05-2007-54, př. 5 a RK-05-2007-54, př. 6.
OŠMS dále navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést finanční prostředky ve výši 200 000,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Administrace GS 3.3 OP RLZ č. 4200097247/6800, a to za účelem předfinancování administrace grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému převodu finančních prostředků ve výši 200 000,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Administrace GS 3.3 OP RLZ za účelem předfinancování administrace grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
- návrh změn ve znění textu Formuláře návrhu grantového schématu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání, Opatření 3.3 OP RLZ dle materiálu RK-05-2007-54, př. 4;
- Projekt na administraci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10 v opatření 5.1 dle materiálu RK-05-2007-54, př. 5;
- Projekt na administraci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10 v opatření 5.2 dle materiálu RK-05-2007-54, př. 6;
ukládá
OŠMS připravit a odeslat žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 11/45 adresovanou zprostředkujícímu subjektu (Správa služeb zaměstnanosti MPSV);
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést finanční prostředky ve výši 200 000,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Administrace GS 3.3 OP RLZ č. 4200097247/6800, a to za účelem předfinancování administrace grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání.
Odpovědnost OŠMS zašle žádost o změnu Formuláře návrhu grantového schématu a změnu Rozhodnutí společně s projekty na administraci GS do 15. 2. 2007
Termín 15. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz