Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-63

RK-05-2007-63.doc  RK-05-2007-63pr1.doc  RK-05-2007-63pr2.pdf  RK-05-2007-63pr3.tif
Číslo materiálu63
Číslo jednacíRK-05-2007-63
NázevNávrh na schválení Dodatku č. 1 "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití" (níže jen "Zásady)
Zpracoval M. Brom, O. Kameníková, J. Merunková
Předkládá V. Kodet
Počet příloh
Popis problémuPříspěvky na hospodaření v lesích byly až do roku 2004 národním programem, systém má dlouholetou tradici a program je široké veřejnosti dobře znám. Každoročně vláda prováděla pouze dílčí změny v pravidlech poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití, která byla přílohou zákona o státním rozpočtu ČR.
Dnem 3. 1. 2005 nabyl účinnost zákon č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kterým byl zvýšen procentní podíl daňových příjmů rozpočtů krajů. Do tohoto zvýšeného procentního podílu byly zahrnuty i finanční prostředky, které byly do roku 2004 alokovány ve státním rozpočtu, kapitole Ministerstva zemědělství na podporu hospodaření v lesích, poskytované podle § 46 zákona o lesích. Zákonem č. 1/2005 Sb., se rovněž mimo jiné mění zákon o lesích. Ve smyslu provedené změny zákona o lesích zajišťuje poskytování služeb nebo finančních příspěvků podle § 46 v zastoupení státu krajský úřad. Tato změna zákona o lesích ponechává úhradu poskytování finančních příspěvků i nadále na státu, avšak finanční prostředky potřebné k tomuto účelu nebyly již zahrnuty v kapitole Ministerstva zemědělství.Vzhledem k tomu, že se jednalo o tradiční nástroj podpory hospodaření v lesích, je vhodné poskytnout finanční prostředky na tyto příspěvky z rozpočtu kraje.
V případě uvedených příspěvků se jedná o tzv. veřejné podpory ve smyslu čl. 87 (bývalý čl. 92) a násl. Smlouvy ES a Nařízení Rady (ES) č. 659/1999. Nové podpory podléhají notifikaci Evropské komisi (jedná se o proces prověření, zda takovéto příspěvky nejsou v rozporu s předpisy ES).
V případě příspěvků byla tato podpora nahlášena Ministerstvem zemědělství ČR k 31. 8. 2004 Evropské komisi notifikační procedurou. Z tohoto důvodu nebylo v průběhu roku 2005 nutné (při zachování stejného objemu a formy příspěvků) notifikovat příspěvky jako novou podporu, i když na základě výše uvedených změn převzal příspěvky v celém rozsahu kraj. Uvedený princip platil i pro příspěvky vyplácené v průběhu roku 2006. Notifikační procedura, kterou prošly příspěvky v roce 2004, zahrnovala ovšem čistě oznamovací povinnost. Ministerstvo zemědělství v letošním roce upozornilo kraje, na skutečnost, že stávající pravidla na poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích jsou Evropskou komisí považována za existující státní podporu do konce třetího roku po přistoupení (31. 12. 2006). Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství připravil vlastní podobu Zásad, které byly předloženy a schváleny na jednání zastupitelstva kraje dne 20. 6. 2006 usnesením č. 294/04/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout finanční příspěvky v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu
ZK-04-2006-44, př. 1.).
Po zpracování všech materiálů nezbytných k notifikační proceduře bylo dne 19. 7. 2006 prostřednictvím Ministerstva zemědělství ČR zasláno Evropské komisi oznámení o nové veřejné podpoře kraje Vysočina, která je zaevidovala dne 26. 7. 2006 pod č. N 502/2006.


Dopisem ze dne 27. 9. 2006 byly následně Evropskou komisí vzneseny požadavky, aby kraj Vysočina zaslal doplňující informace ohledně kapitoly C. "Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr", neboť činnosti podporované v rámci této kapitoly nesouvisí, podle názoru pracovníků Komise, se zemědělskými produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o ES, a tudíž nepodléhají oznamovací povinnosti podle Nařízení Rady č.659/1999. Podpora pro takové aktivity může být poskytována podle Nařízení Komise (ES) č. 69/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis ze dne 12. 1. 2001. (od 1. 1. 2007 pak podle Nařízení Komise (ES) č.1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, které nahrazuje výše zmíněné Nařízení Komise (ES) č. 69/2001).
S ohledem na výše uvedené doporučení Evropské komise odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství zpracoval a zaslal dne 20. 10. 2006 písemnou odpověď kraje Vysočina na výše uvedený dopis Evropské komise ze dne 27. 9. 2006 AGR 025450 k nové veřejné podpoře kraje Vysočina č. 502/2006 Zásady. Kraj Vysočina navrhl vyjmout kapitolu C. "Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr" Zásad z oznamovacího postupu podle Nařízení Rady č. 659/1999 ze dne 22. 3. 1999 a poskytovat finanční podporu podle Nařízení Komise (ES) č. 69/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis ze dne 12. 1. 2001 (od 1. 1. 2007 se podpora de minimis řídí podle Nařízení Komise (ES) č.1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis).
Komise k opatření provedenému krajem Vysočina a oznámenému Českou republikou podle článků 87 a 88 Smlouvy o ES nevznesla žádné námitky.
V souvislosti s novým plánovacím obdobím Evropské unie 2007-2013 použije Evropská komise na nové státní podpory v oblasti zemědělství a lesnictví "Pokyny společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007-2013" (2006/C 319/01) s účinností od 1. 1. 2007, přičemž stávající režimy podpory musí být uvedeny do souladu s těmito pokyny nejpozději do 31. 12. 2007.
Podle přílohy č. 10 k zákonu č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 "Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2007 a způsoby kontroly jejich využití" (dále jen "pravidla") bude Ministerstvo zemědělství ČR v roce 2007 poskytovat finanční příspěvky dle působnosti stanovené v odst. 2 obecných podmínek pravidel:
G-vybrané činnosti mysliveckého hospodaření;
H-vyhotovení lesních hospodářských lánů v digitální formě;
K-chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců;
(viz dopis Ministerstva zemědělství ČR ze dne 12. 1. 2007 dle přílohy RK-05-2007-63, př. 3).
Návrh řešení V rozhodnutí Komise (viz příloha RK-05-2007-63, př. 2) ze dne 14. 12. 2006 k nové veřejné podpoře kraje Vysočina č. 502/2006 Komise nevznáší žádné námitky, lze ji tedy považovat za slučitelnou se společným trhem a podpora může být proto na základě platné národní legislativy v období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013 poskytována.
Oznamovací povinnost podle článků 87 a 88 Smlouvy o ES lze považovat za ukončenou a znění Zásad za schválené Komisí.
Zásady byly posouzeny (inklusive konzultace s Ministerstvem zemědělství ČR) a upraveny do souladu s "Pokyny společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007-2013" (2006/C 319/01).
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství proto navrhuje úpravu platných Zásad formou Dodatku č.1 obsaženého v materiálu RK-05-2006-63, př. 1.
Kraj Vysočina neposkytuje finanční příspěvky na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření (v příloze č.10 k zákonu č.622/2006 Sb. dotační titul G) a na chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců (v příloze č.10 k zákonu č.622/2006 Sb. dotační titul K).


Kraj Vysočina poskytuje finanční příspěvky na dotační titul "e. E vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě" Zásad (v příloze č. 10 k zákonu č. 622/2006 Sb.
dotační titul H) pouze a jenom za předpokladu, že na tuto činnost není možné získat podporu z jiných dotačních zdrojů.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje
Odbor regionálního rozvoje po zapracování připomínek souhlasí se zněním dodatku.

Materiál byl konzultován s náměstkem hejtmana pro oblast dopravy a lesního hospodářství Václavem Kodetem a dotčenými odbory krajského úřadu. Jejich připomínky byly zapracovány do předkládaného materiálu.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č.1 k "Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití" dle materiálu
RK-05-2006-63, př. 1.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 13. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz