Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-49

RK-05-2007-49.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-05-2007-49
NázevGrantové schéma 3.2 SROP - rozpočtové opatření
Zpracoval J. Zikánová, K. Ubr
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje dne 14. 2. 2006 na svém jednání č. 01/2006 usnesením č. 0071/01/2006/ZK mimo jiné schválilo:
- "průběžné poskytování finančních prostředků v roce 2006 ve výši maximálně 15 000 tis. Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet kraje "Půjčky na projekty EU" za účelem zajištění průběžného financování akcí (poskytování půjček) dle materiálu ZK-01-2006-65upr1, př. 5;
- převod finančních prostředků ve výši 2 700 tis. Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet kraje "Půjčky na projekty EU" za účelem poskytnutí půjček na realizaci akcí žadatelům dle materiálu ZK-01-2006-65upr1, př. 5."
Na základě uzavřených smluv o poskytování půjčky s úspěšnými žadateli z 2. výzvy grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 je zapotřebí schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje "Půjčky na projekty EU" za účelem poskytování půjček v roce 2007 a 2008.

Zastupitelstvo kraje dne 17. 5. 2005 na svém jednání č. 03/2005 přijalo usnesení č. 0217/03/2005/ZK:
"Zastupitelstvo kraje schvaluje převod částky 600 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet za účelem krytí výdajů na administraci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány dle potřeby."
Na administraci grantového schématu byly radou kraje schváleny 4 projekty, z nichž 2 byly k 31. 12. 2006 ukončeny. Částka 600 000,- Kč nebyla v plné výši vyčerpána. Pro zbylé 2 projekty je zřizován samostatný účet, na který je potřeba převést finanční prostředky pro předfinancování těchto 2 projektů na administraci v období 2007 - 2008.
Návrh řešení Za účelem plynulého poskytování půjček v roce 2007 a 2008 akcím schváleným k podpoře ve 2. výzvě grantového schématu navrhuje OŠMS radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout o průběžném převádění finančních prostředků na poskytování půjček podpořeným akcím z 2. výzvy grantového schématu maximálně do výše 8 479 885,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Půjčky na projekty EU.
OŠMS dále navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést finanční prostředky ve výši 244 578,- Kč z účtu grantového schématu Sociální integrace na zvláštní účet určený pro administraci grantového schématu.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s postupným převodem finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Půjčky na projekty EU a s převodem finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje Sociální integrace na zvláštní účet kraje určený na administraci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
- převést finanční prostředky do výše 8 479 885,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Půjčky na projekty EU č. 4200060188/6800 za účelem poskytování půjček na realizaci akcí podpořených v rámci 2. výzvy grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006; finanční prostředky budou převáděny postupně podle potřeby;
- převést finanční prostředky ve výši ve výši 244 578,- Kč ze zvláštního účtu kraje Sociální integrace č. 4200470080/6800 na zvláštní účet kraje určený pro administraci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 za účelem předfinancování projektů na administraci grantového schématu.
Odpovědnost OŠMS, OE
Termín realizovat platební postupy dle schválené dokumentace do ukončení realizace GS, tj. 31. 12. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz