Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-03

RK-05-2007-03.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-05-2007-03
NázevPřevod STL plynovodu a plynovodní přípojky v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina byl investorem stavby "SOUT Chotěboř - Rekonstrukce ÚT a plynofikace HB, odloučené pracoviště u Sv. Jána 3612, Havlíčkův Brod". Stavba byla zrealizována v roce 2006 a řádně zkolaudována.
Usnesením 1289/27/2006/RK rozhodla rada kraje uzavřít smlouvu o nájmu, zajištění provozu a údržby plynového zařízení se společností Východočeská plynárenská, a.s. se sídlem Hradec Králové na STL plynovod a plynovodní přípojku pro zásobování objektu SOU technického Chotěboř, pracoviště u sv. Jána 3612 v k.ú. a obci Havlíčkův Brod. V souladu se zněním usnesení byla dne 6. 10. a 30. 10. 2006 uzavřena smlouva o nájmu, zajištění provozu a údržby plynárenského zařízení.
S nájemcem bylo dále jednáno v souladu se zněním nájemní smlouvy ve vazbě na vznesené požadavky třetích osob na napojení se na vybudovaný STL plynovod. Při uvažovaném napojení dalších dvou odběratelů Východočeská plynárenská přehodnotila svůj návrh a stanovila kupní cenu, za kterou by STL plynovod a plynovodní přípojku od kraje Vysočina jako vlastníka odkoupila. Z původní částky ve výši 196 000,- Kč nyní navrhuje odkoupení uvedeného plynovodu za částku 354 691 Kč.
Návrh řešení Odbor majetkový doporučuje STL plynovod a plynovodní přípojku vybudovanou v rámci výše uvedené stavby prodat společnosti Východočeská plynárenská, a.s., Hradec Králové, Pražská 702 za částku 354 691 Kč. Převodem vlastnictví se Východočeská plynárenská, a.s., jako společnost specializovaná na distribuci plynu a mající příslušná oprávnění k provozování a distribuci, stane vlastníkem plynovodu a přípojky.
V souladu s ustanoveném § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění byl na úřední desce ve dnech 18. 10. - 20. 11. 2006 zveřejněn záměr prodeje uvedených věcí.
Návrh usnesení předpokládá doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout převést STL plynovod a plynovodní přípojku vybudované v rámci stavby SOUT Chotěboř - Rekonstrukce ÚT a plynofikace HB do vlastnictví společnosti Východočeská plynárenská, a.s. , Pražská 702, Hradec Králové.
StanoviskaUsnesením 1289/27/2006/RK ada kraje rozhodla uzavřít smlouvu o nájmu, zajištění provozu a údržby plynového zařízení se společností Východočeská plynárenská, a. s., se sídlem Hradec Králové 4, Pražská 702, PSČ 50004 na STL plynovod a plynovodní přípojku pro zásobování objektu SOU technického Chotěboř, pracoviště U Sv. Jána 3612, v k. ú. a obci Havlíčkův Brod.
Usnesením 1379/29/2006/RK rada kraje schválila zveřejnění záměru prodat STL plynovod D 63 - 212,5 m a plynovodní přípojku D 32 v délce 12,1 m vybudované v rámci stavby "SOUT Chotěboř - Rekonstrukce ÚT a plynofikace HB" pro SOUT Chotěboř, pracoviště U Svatého Jána, Havlíčkův Brod v k. ú. a obci Havlíčkův Brod.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést STL plynovod a plynovodní přípojku vybudovanou v rámci stavby "SOUT Chotěboř - Rekonstrukce ÚT a plynofikace HB, odloučené pracoviště u Sv. Jána 3612, Havlíčkův Brod" z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Východočeská plynárenská, a.s., Pražská 702, Hradec Králové, IČ: 60108789 za kupní cenu 354 691 Kč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2007- 2- 13
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz